Toponimia de Gandesa - page 137

CORRALISSES DE BESTIAR
Cal distingir el mot «corral» de «corralissa». El primer és el que
està situat dins el casc urbà i el segón a qualsevol lloc del terme
municipal.
L'antiga economia de la Terra Alta durant l'Edad Mitjana 1 la Mo-
derna estava fonamentada sobre la ramaderia. Vet aquí, dones, que
existeixin molts vestigis de corralisses destruides. Pràcticament, cada
finca important tenia la seva. En faré un resum sense, ni molt menys,
fer-ne una enumeració exhaustiva:
1346.
L A
C O R R A L I S SA
D ' A R N A L
:
lacórralíssaedarnal. Situada a la
Guardiola.
1347.
L A
C O R R A L I S SA
D E
V E R D A L A
:
debérdàlae. Situada a la Serra
de Vora-Vall.
1348.
L A
C O R R A L I S SA
D E
B L A S C O
:
deblàsco. Situada a la Vali del
Frare.
1349.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
B A RO
:delbaró. Situada a la Coma den
Pou.
1350.
L A
C O R R A L I S SA
D E B O N A S T R E
:
debónàstre. Situada a la Serra
de Santa Bàrbara.
1351.
L A C O R R A L I S SA D E C A T X A T X O C
:
decatxàtxòc. Situada a la Cos-
ta del Molí.
1352.
L A
CARRALissA
D E
COTA
:decótae.
Situada a la Costa del Molí.
1353.
L A
C O R R A L I S SA
D E
cARBASSÓ:decarbasso.
Situada a la Costa
del Molí.
1354.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
C A T X O
:
delcàtxo. Situada a la Costa del
Molí.
1355.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
coMÚ:delcómú.
Situada al Barrane de
les Caragoles.
^
,
1356.
L A C O R R A L I S SA
D E L E S C O R B E R A N E S
:
delescórbérànes. Situada
al Mas d'en Torner.
1357.
L A
C O R R A L I S SA
D E
« C A N T A
BIEN
»:decàntaebién.
Situada a
la Costa.
135
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...204
Powered by FlippingBook