Toponimia de Gandesa - page 138

1358.
L E S
C O R R A L I S S ES
D E
L A
C A B R E R A
:
lescórralíssesdelacabrérae.
Situades a l'Hort i al Maset.
1359.
L A
C Q R R A L I S SA
D E
D A L M A U :
dedàumàu. Situada al Mas del
mateix nom.
1360.
L A
C O R R A L I S SA
D ' E S T R U E L
:
dastruèl. Situada a la Serra de
l'Empalme.
1361.
L A
C O R R A L I S SA
D E
FANRIGO
.defanrrígo.
Situada a la Font
de l'Aubà.
1362.
L A
C O R R A L I S SA D E L
FRARET
:delfrarét.
Situada a la Cendrosa.
1363.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
GORD
:delgórt.
Situada a la Guardiola.
1364.
L A
C O R R A L I S SA
D E
FALLANCA
:defallàncae.
Situada al Maset.
1365.
L A
C O R R A L I S SA
D E
GRAVET
:degrabét.
Situada al Pantano.
1366.
L A
C O R R A L I S SA
D E
GA S S O
:
degassò. Situada a la Guardiola.
1367.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
G A L E R A
:
delgalérà. Situada a Vora-Vall.
1368.
L A
C O R R A L I S SA
D E
MASCARETA
:demascarétee.
Situada a la
Serra de la Santa Bàrbara.
1369.
L A
C O R R A L I S SA
D E
MEix
:deméix. Situada a la Serra de la
Pera Joana.
1370.
L A C O R R A L I S SA D E M I Q U E L
:
demiquèl. Situada a la Costa del
Molí.
1371.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
M A S
D E V I D A L
:
delmàsdebidal. Situada a
l'indret del nom.
1372.
L A C O R R A L I S SA
D E M O N T L L A Ó
:
demónllaó. Situada a la Serra
de Vora-Vall.
1373.
L A C O R R A L I S SA D E L M A S
D ' E N S U N Y E R
:
delàsdànsunyé. Situa-
da a l'indret del nom.
1374.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
po:delpó. Situada a la Guardiola.
1375.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
PRIMO
:delprímo.
Situada a la Serra de
la Santa Bàrbara.
1376.
L A C O R R A L I S SA D E
Roc:derròc.
Situada a l'Algars del Pinell.
1377.
L A C O R R A L I S SA D E S I M E Ó
:
desimeón. Situada a la Serra de la
Valí d'en Cubera.
1378.
L A C O R R A L I S SA D E
SERRETES
:desérrétes.
Situada al Tossal.
1379.
L E S
C O R R A L I S ES
D E
TOMASET
:detómasét.
Situades al Mas i
a la Fonteta.
1380.
L A
C O R R A L I S SA
D E L
T R O N C
:
deltrónc. Situada al Mas d'en
Torner.
1381.
L A C O R R A L I S SA D E
VALLs : debà l l s.
Situada a la Serra del ma-
teix nom.
1382.
L A C O R R A L I S SA D E L
xoLLAT:
deltxóllàt. Situada a la Serra del
Castell Nou.
1383.
L A
C O R R A L I S SA
D E
XALAMERA
:detxalamérae.
Situada al mas
del mateix nom.
1384.
L A
C O R R A L I S SA
D E
xic
-XET
:dexitxét.
Situada a la Carruba.
136
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...204
Powered by FlippingBook