Toponimia de Gandesa - page 139

POUS DEL TERME
1385.
E L P O V ET
« D ' A S TA S I O
»
1
: lopóbétdastàssio. Situât a l'obaga de
Pàndols.
1386.
E L
P O U
D'ANTIC
:dàntic.
Situât a la Font de l'Aubà.
1387.
E L
P O U
DE L ' A T A P I T
:
delàtapit. Situât a Vora-Vall.
1388.
E L
P O U
« D ' A L F R E D O
» :
dalfrédo. Situât a la Costa del Moli.
1389.
E L
P O U
D E B R U L L A
:
debrûllœ. Situât a la Font de l'Aubà.
1390.
E L
P O U
DE B O T ON E T
:
debótónét. Situât a la Cendrosa.
1391.
E L
P O U
D EL
BEssó-.delbéssó.
Situât a la Coma
d
'en
Pou.
1392.
EL POU DE BARRACA
.-debarràccae. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
1393.
E L
P O V ET
DE
C A N A L D A
:
decanàldas. Situât als Barrancs de
Puig Cavalier.
1394.
E L P O U DE C A N T E R I L L
:
decantérill. Situât al barrane del ma-
teix nom i conegut també com a naixement d'aigua.
1395.
E L
P OU
DE
COL LO
VERD
:
decollóbèrt. Situât a la Font de
l'Aubà.
1396.
E L
P OV ET
D EL
COSTURER
:
delcósturé. Situât a la Serra del
Castell Nou.
1397.
EL POU DE
coTA
:decótee. Situât a la Costa del Moli.
1398.
EL POU DE
« C A N T A
BIEN»:decàntaebién.
Situât al Messerol.
1399.
E L
P O U
D E L
CA B R E R
:
delcabré. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
1400.
EL POU DE
cAMiSA:decamis8e. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
1401.
E L
P OU
D EL C A B R ER
M A J O
:
delcabrémajó. Situât a la Serra
del Castell Nou.
1402.
EL POU DE
DALMAu:dedaumàu. Situât a la Coma d'en Pou.
1403.
E L
P OU
D ' E S T E V E T
:
dastébét. Situât a la Font de l'Aubà.
1404.
E L
P O U
DE L ' E S P I NO
:
delaspino. Situât a la Cendrosa.
1
Forma gandesana que significa dirainutiu de pou. També hi ha qui diu pouet
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...204
Powered by FlippingBook