Toponimia de Gandesa - page 140

1405.
E L
P O U
DE L ' E S P AR T E R
:
delasparté. Situât al Regat.
1406.
E L
P O U
D'ESQUIROL
:dasquirôl.
Situât al Prat.
1407.
E L S P O U S DE
FREDEsrlospóusdefrédes.
Situats a la Cendrosa
i al Maset.
1408.
E L P O U DE
FEBRER
:defébré.
Situât a la Serra del Castell Nou.
1409.
E L P O V ET DE
FANRiGOtdefanrrigo.
Situât a la Coma d'en Pou.
1410.
E L
P O U
D E L
F RAR E
:
delflàre. Situât a Vora-Vall.
1411.
E L S P O U S DE LA F O N T E T A
:
delafôntétœ. Situats a l'indret del
nom. Juntament amb els Pous de la Solana de l'Agulla son els que
abasteixen d'aigiies a la Ciutat.
1412.
E L P O U DE
GALANO
:degalàno.
Situât a la Costa del Molí.
1413.
E L
po
VET
DE GRAVE T
:
dcgrabét. Situât als Barrancs de Puig
Cavalier.
1414.
E L P O U D E L GA L E RA
:
delgalérà. Situât a la Serra de Vora-Vall.
1415.
EL POVET DEL JAI
:deljài. Situât a la Coma d'en Bonet.
1416.
E L P O U
DE LLA S S À
.
Toponim prétérit. Llibre de Testaments
del R. P. de G., pàg. 28, agost, 1786: «...ab lo Hereu en este cas li
señalo...lo Bancal de damunt del Pou de Llassa mitât solà...».
1417.
EL P O U D E ' L L A N A
:
dellànœ. Situât a la Serra del Castell Nou.
1418.
E L
P O U
D EL
MA S
D ' EN
S U N Y E R
:
delmasdànsunyé. Situât a
l'indret del nom.
1419.
E L
P OU
DE
L E S
MA R I E S
:
delesmaries. Situât a la Cendrosa.
1420.
EL POU DEMEOA
:demècae. Situât a la Coma d'en Pou.
1421.
E L P OV ET DE
MARINO
:demaríno.
Situât a la Coma d'en Pou.
1422.
E L P O U DE
NARcis:deldarsis.
Situât a la Coma
d' en
Pou.
1423.
E L
P O U
D EL MA N Y O
:
delmànyo. Situât a la Serra de Vora-
Vall.
1424.
EL POU NOU
: nou. Situât a la carretera de Bot i prop de la
Bassa d'en Gaire. Es un pou d'abastiment public i de propietat mu-
nicipal.
1425.
E L
P O V ET
DE
LA
PLANA
:delaplànas.
Situât a la partida de
là Plana a l'encreuament de camins que van als Garidells, la Plana
i la Coma d'en Pou. Igual que el Pou Nou son de propietat comunal.
1426.
E L
P O U
DE
PALADELLA
:depanadéllae.
Situât a la Cendrosa.
1427.
EL POU DE piTXELis
:depitxèlis. Situât a la Coma d'en Pou.
1428.
E L P O U DE LA P E T E N E R A
:
delapéténerae. Situât al Maset.
1429.
E L P O U DE LA R E I N A
:
delaréinae. Situât a la Coma d'en Pou.
1430.
ELS
P O U S
DE
LA
S OL ANA
DE L ' A G U L L A
:
delasôlànaedelagùllœ.
Situats al final de la Valí del Frare; son de propietat municipal per
l'abastiment d'aigiies de la Ciutat.
1431.
E L
P O U
DE SORET
:
desórét. Situât a la Costa del Molí.
1432.
E L
P O U
DE
S I MEÓ
:
desimeón. Situât a la Cometa.
1433.
EL POU DE TONI
:detôni. Situât a la Serra de Vora-Vall.
138
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...204
Powered by FlippingBook