Toponimia de Gandesa - page 141

1434.
E L
P O U
D E L
T O R T E T
:
deltortét. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
1435.
EL POU DE
TiBÀRiA:detibàri8e. Situât a la Cendrosa.
1436.
E L
P O U
D E
T E I X I D O R
:
detéixidô. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
1437.
E L P O V E T D E V A L L S
:
debàlls. Situât a la Serra del mateix nom.
1438.
EL POU DE
viNYALS:debinyàls. Situât a la Coma d'en Pou.
1439.
E L P O U D E V E N T U R A :
debénturee. Situât a la partida de Vora-
Vall.
1440.
E L
P O U
D E
X A L A M E R A
:
detxalamérae. Situât al mas del ma-
teix nom.
1441.
EL POU DEL
xoLLAT:déltxôllàt. Situât al Castell Nou.
1442.
E L P O U D E L X A V A L
:
deltxàbàl. Situât a la Serra de Vora-Vall.
1443.
E L S
D I P Ô S I TS
D E L
M A S
D ' E N
TORNER
:losdipôsitsdelmàsdàntôr-
né. Situats als mas del mateix nom; son receptors que regulen l'aigua
d'abastiment public bombejada des del Riu Canaletes.
1444.
E L S D I P Ô S I TS D E L C O L L D E L A F O N T
:delcôlldelafôn. Situats a
l'indret del nom; son els dipôsits que regulen l'aigua de la Fonteta i
la que arriba al Riu Canaletes pel Mas d'en Torner.
139
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...204
Powered by FlippingBook