Toponimia de Gandesa - page 143

INDRETS DE FORA TERME D'ANOMENADA
1
1445.
L ' A G U L L A
:
lagùlla (pronùncia de Prat), lagùllœ (pronùncia
de Bot). Mola que parteix els termes de Prat del Comte i Bot.
1446.
L ' A B AD I A
:
labadiœ. Finca del terme de Batea. Tret del llibre
«Mis Memorias» d'A. Mascará, pàg. 27, diu: «...fincas denominadas
Barranch Vicari y 1' Abadia...».
1447.
L ' A U C A L A R
:
laúcala. Partida del terme de Corbera 1 de Bot.
Noteu que és un deformado de Al-calar. Tret del llibre de T. del
R. P. V. de l'any 1795, foli 67 —revers—, diu: «...mas la Aucala la
dejo a Francisca Royo...».
1448.
L ' A L B A T A R
:
laubatà. Partida de Corbera. Tret del llibre de
C. del R. P. de V. de l'any 1564, al foli nové després del numerat
per 93, diu: «...It mes lo banqual del albatar...».
1449.
L E S A RM E S D E L RE I
:
lesàrmesdélréi. Partida situada al terme
del Pinell partint amb el de Benifallet.
1450.
L ' O B AGA
DE
M A R E
C A S E U - M E
:
làubàgaedemàrecasàume. Si-
tuada a la partida Serra del terme de Batea.
1451.
L ' A U B E R G E
:
làubèrge. Partida del terme d'Arnés. L. de
1 .
del R. P. de V., testament n.° 62 de l'any 1795, diu: «...la herencia
de mi difunto Padre en la Partida del Auberge...».
1452.
L ' A L - M U D E F A R
:
lomudéfe. Poblé desaparegut i anexionat a
Caseres. El seu terme parteix amb el d'Horta, Arenys, Batea, Bot i
Caseres. Actualment encara conserva una magnifica capella romànica,
una talla de pedra d'estil bàrroc, i part del castell i la presó. Tret del
LI de T. del R. P. de G., de les pàgs. preliminars, diu: «...y daltre
costat tot en terme de Mudefer de altre ab Miquel Vilavert major...».
1453.
L ' A V E NC
D E
CAVALLS
:lanbéncdecabàlls.
Situât al costat de
la senda de Gandesa a Miravet a la partida de la Salvaterra.
l No
n'esmento cap del terme de Vilalba perqué tino preparai
untatoli
topo-
nimie i onomàstic particular d'aquesta vila a punt de donar-lo a 1 impremta.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...204
Powered by FlippingBook