Toponimia de Gandesa - page 144

1454.
L ' A L - G A RS
D E
B A T E A
:
logàsdebatéee. Extensa partida del ter-
me de Batea banyada pel riu del mateix nom. L'Al-gars era un petit
poble que, com Al-Mudèfar, fou anexionat pel vei de més proximitat.
Tret del 11. de «Mis Memorias» d'A. Mascaró, pàg. 32, diu: «...Algares
o Algars en las Cartas-pueblas de 1181...». Es d'etimologia àrab que
significa «la cova».
1455.
L ' A L - G A RS
D E L
P I N E L L
:
lalgàdelpinéll. Gran partida del Pi-
nell situada sobre el riu Canaletes. Parteix amb la Costa del Moli de
Gandesa. Noteu la diferència de pronunciació del mateix topònim
originai que els veïns de Batea i els del Pinell han donat.
1456.
E L
B E L L I DO
:lobéllído. Partida del terme de Bot.
1457.
E L B A N C A L D E L S
cAPELLANS:lobancàldelscapéllàns.
Finca del
terme de Batea. Tret de «Mis Memorias», d'A. Mascaró, pàg. 90,
diu: «...deis Bancal dels Capellans...».
1458.
L A
B A S S A
D ' E N
B E L L U G A
:
labàssaedànbéllùgae. Situada a la
partida les Trufes de Batea.
1459.
L A B A S S A
R O D O NA
D E
L'ARGILAR
:rédonasdelargilà.
Situada al
terme del Pinell a la partida de l'Argilar, a Pàndols.
1460.
E L
B A R R A N Q U E T
D E
C O R B E R A
:
lobarranquétdecórbérae. Finca
situada a la Vali de Canyelles, de Corbera. Tret del LI. de T. del R. P.
de V., diu: «...3 Nov 1845...Deiso a mon fili Jaume Juanos tres ban-
caletes en lo barranquet en lo terme de Corbera y la feise hasta toca
en lo Domingo Berengue...».
1461.
E L
B A R R A NO
V I C A R I
:
lobarràncbicàri. Situât al terme de Ba-
tea i considérât com a partida de terme. Tret de «Mis Memorias»,
pàg. 88, d'A. Mascaró, diu: «...fincas denominadas Barranch Vicari
y l'Abadia...».
1462. BERRÚs:bérriis. Ermita situada sobre el riu Ebre entre els
termes de Riba-roja i Faió. Rep el peregrinatge de Vilalba, La Fatarella,
La Pobla i Faió. Anys passats fou traslladada a un altre indret, pedra
per pedra, per no perdre's sota les aigües del pantà que construí'ren al
lloc. Tret del LI. de T. del R. P. de V. del 4 de mars de 1842, el se-
güent: «...para el malmasor de mi alma dejo del Margen del mas asta
el camino de Berras...».
1463.
E L
BATALLER
:lobatallé.
Partida del terme municipal de la
Fatarella. Tret del LI. de T. del R. P. de V., al foli 63, el següent:
«...dexo y jego à Franco Ribera (a) Llop, hermano de mi primer ma-
rido, la heredad llamada lo Batallé en el término de la Fatarella...».
1464.
EL
BuiDABORSES:lobuidasbósses. Partida del terme munici-
pal de Bot. La tradició conta que la partida en qüestió serví de paga-
ment al seu propietari després d'haver-ho perdut tot al joc.
1465.
E L
BEN-HUFET:
lobénufét
(pronùncia de Batea), lobénifét
(pronuncia de Vilalba). Extensa partida del terme de Batea que parteix
142
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...204
Powered by FlippingBook