Toponimia de Gandesa - page 145

amb el terme de Gandesa per Vora-Vall, la Pera Joana i la Serra de
l'Empalme. Tret de «Mis Memorias», d'A. Mascaré, a la pág. 32,
diu: «...Benufet y Almudefar...». I tret del Ll. de C. del R. P. de V. de
l'any 1564, foli 9, diu: «...vull que se us torne...venufet...».
1466
ELS
cASTELLARsdoscastéllás. Partida del terme municipal
d'Arnés. Tret del R. P. de V. del Ll. de T., foli 62, de l'any 1795, diu:
«...toda aquella porcion de tierra monte plantado de olivos en el ter-
mino de Arnés, partida deis Castellars...».
1467.
L A
C A P R A D A
:
lacaprádae. Partida o finca pretérita del terme
de Corbera. Tret del Ll. de C. del R. P. de V. de l'any 1564, foli 28
després del numeral per 93, diu: «...Ite hu troz altme decorbea ales
caprades que afronte...».
1468.
L E S
B O R R A Z O N ES
: lesbórrassónes. Partida del terme munici-
pal de Batea.
1469.
EL
eos:locos. Partida del terme de Batea.
1470.
L A
C O M A
D ' E N
RO I G
:
lacómaedánrrótg. Partida o finca del
terme de Bot pretérita. Tret del Ll. de T. del R. P. de G., diu: «...die
duodécimo mensis Augusor 1702 en de Gandesae dertusis... situada en
lo terme de Bot enla partida deles cones denroig quede un costat afron-
te ab eretats del R. Rector y clero de Bot y daltre costat tot en terme
de Mudefer de altre ab Miquel Vilavert major y de altre costat ab
Gabriel Morello lo qual eretat...».
1471.
LES
covES:lescóbes. Partida del terme municipal de Bot.
1472.
E L
C O R A N
.
Partida o finca pretérita del terme de la Pobla.
Tret del R. P. de Y. del Ll. de C. de l'any 1434, al foli 25, diu: «...It.
lexo hü coran ala Bobbla...loquial afronte ab mosen riello...».
1473.
L A
C O S TA
D E L S
M O L L O N S
:
lacóstaedelsmóllóns. Situada al
terme de Bot a la partició amb el de Gandesa per la Guardiola. Es el
tram del camí o de la carrerada que passa per la Guardiola de Verdala
i fa cap al Riu de la Canaleta al terme de Bot.
1474.
E L
C O L L
D E L
M O R O
D E L
BORRASQUER:locólldelmórodelbórras-
qué. Arreu que els cristians trobaren restes de civilitzacions passades,
avui es recorden per «coll del moro». Aquest és un turó dominant si-
tuat prop del terme de Gandesa, a la partida del Ben-Hufet de Batea
(consulteu, si us plau, el topónim 444: la Bassa del Borrasquer).
1475.
E L
C A R R A S C A L
:
locarrascál. Partida del terme de Caseres.
1476.
L A
C R E U
D E L
LLOP
:lacréudellóp.
Situada al costat del cami
de la partida de l'Algars. Tret del Ll. «Mis Memorias» d'A. Mas-
caré, a la pág. 97, diu: «...La Creu de la Valí, en el viejo camino de
Nonaspe, la Creu del Llop en el de las masías del Algás, la Creu de
Trufes, en la que conducía a Pifieras, la Creu de Quart al comienzo
del camino que conducía a Gandesa...».
1477.
L A
C R E U
D E
TRUFES
:detrúfes.
Situada al costat del camí de
Pinyeres (consulteu, si us plau, la nota del toponim anterior).
143
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...204
Powered by FlippingBook