Toponimia de Gandesa - page 146

1478.
L A
C R E U
D E
Q U A R T
:
dequárt. Situada al costat del camí de
la Creu de la Saboga prop de Batea. La religiositat deis segles passats
ha quedat ben evidenciada amb Ies moltes creus i monolits erigits a
sants o a la Mare de Déu en diferents llocs deis termes. A Gandesa
també existia la Creu de Quart (Consulteu, si us plau, el topónim 862).
1479.
L A
C R E U
D E
L A
V A L L
:
delabáll. Situada al costat del Camí
de Nonasp. Coneguda també per la gent de Batea com a «Creu Cu-
berta». (Consulteu, si us plau, la nota del topónim 1476.)
1480.
ELS CAMINS
:loscamíns. Partida del terme de Bot. Tret del
Ll. de T. del R. P. de V. de l'any 1564, foli 235 —revers—, diu: «...un
olivar tinc en lo terme de dita vila de Bot a la partida deis Camins que
afronte ab Miquel Amat...».
1481.
E L C O L L D E L M O R O D E L ' A L - M U D E F A R
:
locólldelmórodelmudéfe.
Es el punt més alt del terme del mateix nom. Allí hi ha una torre pro-
tohistórica que dominava els poblats del Coll del Moro del Calar, el
de Sant Antoni de Calaceit i el d'Horta. Segons sembla aviat comen-
taran les excavacions arqueológiques a cárrec del Museu Provincial
de Tarragona. Consulteu, si us plau, el topónim 1452: l'Al-Mudéfar.
1482.
L A
C O S TA
D E
L A
T O R R E
:
lacóstae déla torre. Partida de Bot.
1483.
L A
C O S TA
D E L
M I S O L
:
delmisól. Situada a la carretera de la
Fatarella a la partido deis termes de Corbera i Vilalba.
1484.
E L C O L L D E
cosso: decósso. Situat al terme de Corbera. Tret
del Ll. «Batalla del Ebro», de Luis M.
a
Mezquida, pág. 45, diu: «...tras
la ocupación del Coll de Coso...».
1485.
L A
C O VA
D E L S
A N G E L S :
lacóbaedelsángels. Situada al terme
de Prat del Comte sobre la vía de tren i el riu Canaletes.
1486.
E L C A S T E L L
D E L ' A L G A R S
:
locastélldelgás. Situat al terme del
mateix nom al costat del riu. Els de Batea el coneixen també per
Castell de San Joan perqué al costat seu existeix una ermita del mateix
nom on van cada any en romiatge el dia del Sant. Tret del Ll. de T.
del R. P. de G., foli 12, diu: «In Dei nomine amen...y condicio que
dega repartir a entre mos germans Manuel Mora, Josef Mora hermita
de Algas, y Antonia Mora, que vul tingue...».
1487.
E L C O L L V E N T O S
:
locóllbéntós. Es el punt més alt de la carre-
tera de Bot a Prat del Comte.
1488. OAMPOsiNEs:campósínes. Está situat entre Corbera i Mora
d'Ebre i és un terme anexionat a la Fatarella. Es un ñus estratégic
de carreteres: peí seu davant passa la carretera de Catalunya i neixen
la que va a Flix i la de la Fatarella. El topónim sembla que és una
deformado de «Camp d'alzines». Tret del 11. de «Notes d'História de
Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 179, diu: «...Pándols,
Sant Marc, Serra de Cavall, Camposines...». Cal teñir present que
en els mapes editats en catalá sempre veiem Les Camposines pero la
144
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...204
Powered by FlippingBook