Toponimia de Gandesa - page 147

gent del país mai l'ha pronunciai amb l'article. Si realment és una
deformació de «Camp d'alzines» hi cabria l'article «els» però de cap
manera «les» i millor sembla escriure'l sense l'article.
1489.
E L
C O N V E N T
D ' H O R T A
:
loconbéndòrtee. Convent francisca si-
tuât devant de la vila d'Horta. Tret del R. P. de G. del LI. de T. n.° 13,
diu: «...i un tretenari una vegada solament en lo convent de Orta...».
1490.
E L C A S T E L L D E
L'AL-MUDÈFAR
:locastélldelmudéfe.
Situât dalt
de l'antic poble del mateix nom. Consulteu, si us plau, el topònim 1452.
1491.
D ' E N L L À
D E L
RIU
:déllàdelrriu.
Partida del terme de Bot a
l'altre costat del riu.
1492.
L ' E S T A C I Ó
D E
P R A T
D E L
C O M T E
:
lastaciódepràtdecònte. Esta-
do de tren situada a la Solana de l'Agulla, davant de la Vali del Frare
al terme de Prat. Aquesta linia ferroviària deixà de funcionar l'any
1972 al haver-se enfonsat un túnel entre aquesta estado i la del Pinell.
Pertany a la línia coneguda per «Val de Zafán».
1493.
L A F O N T
D E L ' A L B A T A R
:
lafòndelaubatà. Situada a la partida
del nom a Corbera.
1494.
L A
F O N T
D E L
RÚFOL
.derúfol.
Situada al terme de la Fata-
rella.
1495.
L A F O N T D E L A
GOTA
.-delagôtœ.
Situada a la Serra de Cavalls.
1496.
L E S
F O N T S
joANES: lesfànjuanes.
Partida del terme de Cor-
bera. Tret del LI. «Batalla del Ebro», de Luis M.
a
Mezquida, pàg. 62,
diu: «...a la vanguardia en la partida de Fanjuanes, al oeste de Cor-
bera...».
1497.
L A F O N T
D ' E N
CUNYÀ
:lafòndàncunyà.
Partida i font del ter-
me municipal de Prat del Comte.
1498.
L A
F O N T
D E L S
B A S S I O L E T S :
délsbassióléts. Situada a la Serra
de Cavalls.
1499.
L A
F O N T
D E L
M A R T E T
:
delmartét. Situada a la partida deis
Carrascals de Caseres.
1500.
L A
F O N T
D E
L E S
F O R M A L E S
:
delesfórmàles. Situada al terme
del Pinell dalt de Pàndols.
1501.
L A
F O N T
D E L
L L A R O :
delllàrc. Situada a la partida de l'Al-
Mudèfar del terme de Caseres.
1502.
E L
FORCALL
:lofórcàll.
Partida del terme de la Fatarella.
R. P. de Vilalba al LI. de C. de l'any 1564, foli soit després del 88,
diu: «...Una heretat enlo termede lafatarella en lapartida dels Forcalls
afronte baix enterres de Pere Giralt i dalt...».
1503.
E L
GINEBRAL:
loginébràl.
Partida situada al terme de Bot
entre el riu Canaleta i el Mas d'en Sants.
1504.
L A
G A E T A
:
lagaétee. Situada entre els termes de Corbera i
Vilalba. Tret del 11. «Batalla del Ebro», de Luis M.» Mezquida, a
la pàg. 56, diu: «...en las proximidades del Puig Gaeta...».
145
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...204
Powered by FlippingBook