Toponimia de Gandesa - page 148

1505.
LAGRALLA
:lagrállae. Partida situada al terme de Batea.
1506.
ELS
GiNESTRETs:losginéstréts. Partida situada al terme de
Corbera.
1507.
LA
GANDE SOLA
:
lagandésólas. Reducte fortificat medieval si-
tuat al terme de Benisanet a la partida de la Salvaterra. Els de Cor-
bera la coneixen per la Torre de la Salvaterra. Es un diminutiu de
Gandesa perqué fou creat pels gandesans per teñir on refugiar-se
quan anaven a Miravet en els freqüents viatges que hi feien. Aquesta
vila, grácies al seu fortíssim castell, regentava el poder militar mentre
Gandesa exercia el poder civil i administratiu. Tret de «Notes d'His-
tória de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 225, diu: «...i
una carta de població de Gandesola...».
1508.
LA
GÜ E NGA
:
lagüéngae. Partida del terme de Bot.
1509.
L ' HO S P I TAL
:
lóspital. Finca situada al terme de la Fatarella.
Ll. del R. P. de V. de T., foli, 63, diu: «...Dexo y lego ami nieto Ramón
Belart hijo de Ramón déla Fatarella laheretdad llamada elHospital que
esta en el mismo término déla Fatarella...».
1510.
EL LLiBERTELLí l o l l i bé r t é l l.
Partida del terme municipal de
Batea.
1511.
E L MA S
DE MART Í
:
lomásdémarti. Finca i partida de terme
situada a Bot. Tret del llibre de T. del R. P. de G., diu: «...die 17 fe-
brary 1704 in Villa de Gandesa... toda aquella eretat terracampa
y algunes figueres y ametller situada en lo terme de Bot en la partida
del Mas de Martí.»
1512.
EL MAS DE RIELLO
:lomásderiéllo. Situat al terme de Bot i
parteix amb el Mas de Redó. Sembla ciar que totes dues finques, temps
enrera, eren d'un mateix propietari. «Riello» era un cognom ben
corrent ais pobles de la comarca en famílies de certa categoría social.
Avui només es conserven en onomástica com a noms de cases a dife-
rents pobles. Tret del R. P. de V. de Ll. de C. de l'any 1434, diu: «...It
lexo hü coran ala Bobbla...lo qual afronte ab mosen riello...».
1513.
E L
MAS
DE
«DIEGO
»:dediégo.
Situat al terme de Batea al
'costat de la carretera del mateix nom.
1514
E L MA S DE
LLOBETA
:dellóbétae.
Situat a la Valí de Canyelles
de Corbera. R. S. C., 317.
1515.
E L
MA S
DE
LA
POLLA
:
delapóllae. Situat al terme de Bot.
Ll. de C. del R. P. de G., foli 111—revers— de l'any 1632, diu: «...per
la compra de dos heretats...la una dita la Sendrosa y la altra dita lo
Mas de la Polla...».
1516.
E L MAS
DE CAVALLER
:
decaballé. Situat al terme de Batea.
1517.
E L MAS DE LA GARSA
:
delagársse. Situat al terme de Corbe-
ra a la partida de l'Aucalar.
1518.
E L
MA S
DE
L'ESTUDIANT
:delastudiánt.
Situat al terme de
Bot al costat de la carretera d'aquesta vila a Horta.
148
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...204
Powered by FlippingBook