Toponimia de Gandesa - page 149

1519.
E L
MAS
DE
CATXALAN
:decatxalàn.
Situât al terme de Bot
al costat de la carretera d'aquesta vila a Horta.
1520.
E L MAS DE LA TORRETA
:
delatorrétse. Situât al terme de Ca-
seres, a l'Al-Mudèfar, partint amb el terme de Bot i Horta.
1521.
EL MAS DE FRE I XE S
:
defréixes. Partida del terme municipal
de Bot.
1522.
E L MA S DE
FUSTER
:defusté.
Finca situada al terme de Bot.
1523.
E L MAS D ' ES P I NÓS
:
daspinós. Finca situada al terme del Pi-
nell al costat de la carretera de València prop de l'encreuament de la
carretera de Prat del Comte.
1524.
E L MAS DE LES
A
NIMES
:
deles animes. Finca situada al ter-
me de Caseres a la partida de l'Al-Mudèfar.
1525.
LA
MANYOLA:
lamanyôlae.
Partida del terme municipal de
Batea.
1526.
E L MAS DE V I CTOR I
A :
debitorià. Situât a la partida del Mas
al-ucà de Batea.
1527.
E L MAS
DE V I LANOVA
:
debilœnôbae. Situât al terme de Cor-
bera prop i tocant amb la Coma d'en Relia de Gandesa. Es partida
de terra.
1528.
E L MAS
D ' EULAR I
:
daulàri. Situât a la partida de
L
'Aubatar
de Corbera.
1529.
E L MAS
DE MO S S ÈN
F ERRER
:
demóssénférré. Situât al terme
de Batea a la partida del Ben-Hufet. Conegut també per Serra de Mos-
sén Ferrer. Tret del Ll. de C. de l'any 1632, al foli 121, diu: «...espe-
cial la sera que afronte Mn. Josep Ferre...».
1530.
E L
MAS
D ' EN
SANT S
:
dànsàns. Partida del terme de Bot si-
tuada prop de la carretera abans d'arribar al poble.
1531.
ELMAS DEL
«xico»: deltxico. Situât al Mas al-ucà de Batea.
Es una gran finca de propietaris de la Pobla situada a l'encreuament
de diferentes valls que fan cap al riu Matarranya.
1532.
E L MA S DEL RELLOTGE:
derellôtge. Situât a la partida de l'Al-
gars de Batea.
1533.
E L MAS DEL N EGR E
:
delnégre. Situât a la partida de l'Algars
de Batea.
1534.
ELMAS DERODA
:deràdse. Es la propietat més extensa de la
partida de l'Algars de Batea i a la vegada li pertany el reducte urbà
de l'antic poble.
1535.
E L
MAS
DE
FRAI
MARTÎ
:defràmarti.
Partida del terme de
Caseres.
1536.
EL MAS AL
-ucA:lomassalucà. Extensa partida deis termes
de Batea i Vilalba. Al bell mig de la mateixa hi ha l'enclau de «la
Punta del Mas al-uca» amb restes de poblaments prrrmtius. Sembla
ciar, dones, que aquesta extensa partida era el terme municipal
147
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...204
Powered by FlippingBook