Toponimia de Gandesa - page 15

GANDESA COM A NUCLI DE POBLACIÔ
GANDESA: gandésœ '. Els origens de Gandesa com a nucli de po-
blaciô estan emmarcats dins del desconeixement général. Segurament
existia durant el période ibèric. De l'época pre-romana hom ha trobat
algunes monedes dins de la Ciutat perô aixô no és raô suficient per a
confirmar l'existència d'un poblat ibèric dins el reducte actual. Al seu
terme municipal n'existeixen alguns de poblats protohistôrics coMocats
a llocs estratègics. Tots els volts de Gandesa son plans i des del castell
hom domina una gran extensiô relativament plana. La proximitat
d'aiguës de la Font de l'Heura i la Font del Xaco i la riqueza de les
terres que l'envolten és un bon motiu per haver existit un establiment
pre-romà dins de l'actual emplaçament. A part que a les partides de
la Serra de la Santa Barbara, la Serra del Castell Nou, la Serra del
Calar, el Maset, la Serra de l'Empalme i la Serra de les Puntes es troba
localitzat un poblat per cada una de les partides anomenades —com
a minim—, a la zona plana dels volts de Gandesa el que d'aquests queda
més prop és a quatre kilométrés. I recordi's que la topografïa de les
partides ressenyades està formada per valls i barrancs, més o menys
amples, i és ben diferent, per tant, a les rodalies de la Ciutat. L'eventual
poblat de Gandesa ténia raô d'ésser més gran que els restants perquè
l'indret era més rie i més pla que qualsevol altre situât a quatre o
cinc quilômetres d'ell. Els poblats del mon ibèric eren mclt petits
i densament poblats, fràgilment construits en pedra seca i per tant de
molt fàcil desapariciô. I en un barri, com l'actual del Castell, en cabien
dos de poblats o un de molt gran. El Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 62
del llibre «Notes d'Histôria de Gandesa», diu: «... Probablement era
el mateix poblat ibèric subsistent a través de les modifïcacions romana,
visigôtica i aràbiga...».
1
Al costat de cada topônim, escrit d'acord amb les lleis ortogràCques, veurcu
que he posât la pronûncia emprada per la gent del lloc, amb els accents sobre les
vocals per saber si son obertes o tancades i altres caractéristiques prôpies de la nostra
Ciutat i comarca.
13
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...204
Powered by FlippingBook