Toponimia de Gandesa - page 150

d'aquest poblé. La majoria deis propietaris de les terres són de la Pobla
que ells no les coneixen per Mas al-ucà sino per noms de partides com
Mas de Navarro o Mas del Xico, per exemple. El curiós del cas és
que el topònim ha donat el nom compost a la Pobla de Massaluca i,
si bé la partida s'acaba a mcnj's de dos kilómetres del poble, pertany a
l'administració de dos altres ben allunyats. Tret del LI. de C. de l'any
1564, foli dissetò després del numerat per 93, diu: «...It. unaheretat
d amasaluquar afronte a la part davall ab en F.° Sunyer y ab terme
de Batea...».
1537. EL MAS DE joANÀs:dejuanàs. Situat al terme de Caseres a
la partida de l'Al-mudèfar.
1538.
EL MES AVALL.
Finca pretèrita al terme de Corbera de pro-
pietaris de Vilalba. Tret del LI. del R. P. de V. de l'any 1564, foli 28
després del numerat per 93, diu: «...Item hü troz altme de Corbera al
mesavall que afronte ab antony...».
1539.
EL MAS DE DOMINGOT:
dedómingòt. Situat a la partida del
Pesell del terme d'Horta.
1540.
EL MAS DE PALADELLA:
depanadélla. Situat al terme de Ca-
seres a la partida de l'Al-mudèfar. Dins de la mateixa finca hi ha una
font coneguda pel mateix nom.
1541.
EL MOLÍ DEL
cuc: lomolídelcúc. Molí de farina situat a la
partició deis termes d'Horta i Bot.
1542.
LA MOLA
ENDINS:losmúlaendíns.
Es la partida comunal de
Bot situada entre els Barrancs de Puig Cavaller i els Volendins. Crec
que tractar-se d'una deformació de Volendins. Però també cap la
possibilitat que Volendins sigui una deformación de Mola endins, que
voldria dir: de la Mola de Puig Cavaller endins. Per mala sort no hem
pogut trobar cap text antic que esmenti l'un o l'altre topònim. Noteu,
si us plau, la pronùncia «mulae» enlloc de «mòla». Consulteu, el to-
pònim 667.
1543.
L'OLIVER DE
L'HORA:laulibédelòrae.
Situat al terme de Cor-
bera al costat de la carretera de Catalunya.
1544.
L'OBAGA DE
CATALÀ-.laubàgaedecatalà.
Finca situada al cos-
tat del Mas de Cavaller. Tret del LI. «Mis Memorias» d'A. Mas-
caré, a la pàg. 31, diu: «...De casa Català...es tradición...que todo el
maderaje para la construcción...fué obtenido...en la finca de su pro-
piedad, aun hoy denominada l'Albaga...».
1545. L'oLiVAR:laulibà. Finca i partida de Batea. Tret del LI. del
R. P. de V. de l'any 1564, al foli dissetò després del numerat per 93,
diu: «...It. de unpart de un holivar enlo terme de batea...».
1546. EL PLA D'EN BOT: loplarénbòt. Partida del terme de Beseit.
L'he indos dintre d'aquest recull toponimie, encara que és un indret
bastant allunyat del terme de Gandesa, perqué pot teñir alguna re-
lació amb el topònim Bot (nom del poble). Poden cabré dues possibi-
148
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...204
Powered by FlippingBook