Toponimia de Gandesa - page 151

litats: la que hagués estât propietat d'algun fili de Bot o bé que la
toponimia ens hagués transmés el nom per quelcom de comù que pugui
haver a la partida en qüestió i a la vila de Bot. Caldria, com de molts
altres topònims esmentats, fer-ne un estudi particular per aclarir con-
ceptes importants de la nostra toponimia comarcal.
1547. LES PALMERES:lespalméres. Partida situada al terme de
Batea.
1548.
EL PILÓ DE SÒRIO
: lopilódesòrio. Conegut també pel piló de
Sant Antoni. Està situât al terme de Caseres, al costat de la carretera
d'Aragó per l'indret on passava l'antic carni que unia aquesta vila
amb la de Batea. Tret del llibre «Mis Memorias» d'A. Mascaró,
pàg. 93, diu: «...en el camino vecinal que une Batea con la carretera
de Alcañiz estuvo por muchos años el llamado piló de Sant Antoni...».
1549.
EL PUNTAL DE
L'os:lopuntàldelòs. Mola molt característica
de la serra de Pàndols, situada al terme del Pinell ben prop de la par-
tició de Gandesa. El viatger que circula per la carretera de València
pot apreciar la seva figura, que recorda la d'una ñau per la popa.
1550.
LES PLANES DE
CAVALLs:lesplànesdecabàlls.
Situades dalt a
la serra del mateix nom.
1551.
EL POVET DELS MUSSOLS:
lopóuétdelsmussóls. Situât a la par-
tida de l'Aucalar del terme de Corbera. Noteu la diferència del mot
«povet»: póbét de Gandesa) i póuét (de Corbera).
1552. ELS povETs:lospóuéts. Finca del terme de la Fatarella. Tret
del R. P. de V. Ll. de T., pàg. 63, diu: «...dexo la heredad llamada els
Pouets que esta e nel termino déla Fatarella...».
1553.
EL PLA DE LA VIUDA:
loplàdelabiudee. Finca de Bot, situada
entre el poblé i Sant Josep, antiga propietat de Casa Paladella.
1554.
LA PUNTA ALTA:
lapúntsealtae. Situada al massís de Pàndols
al terme del Pinell.
1555. LES piNYERES:lespinyéres. Vila de la Castellania d'Amposta
fins a principis de segle, que perdé la municipalitat autònoma i quedà
anexionada a Batea. Té un bon terme municipal situât entre l'altre
terme anexionat també per Batea, l'Al-gars, Maella, Batea i Favara.
Als mapes catalans el trobem sempre sense article i inclús avui la
gent de Batea ha deixat de pronunciar-lo, com ho podem veure al
llibre «Mis Memorias» d'A. Mascaró, a la pàg. 37, que diu: «...con
Piñeras formaban el "castrum"...». Però als texts antics l'he trobat
sempre resenyat amb l'article i esmento a continuació un del Dr. Ono-
fre Català, escrit l'any 1643, qui, per èsser fili de Batea i home de gran
cultura, ho ratifica millor que cap altre: tret de Ll. de Baptismes del
R. P. de G. a la pàg. 13 que diu: «...Sit memoria posteris. Dr. Onofrius
Cathala, re. de Gandesœ-.Bathea mea patria, Orta, Arnes, Caseres, et
les Pinyeres...». Cai, per tant, que els nostres cartògrafs rectifiquin
l'esmena.
149
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...204
Powered by FlippingBook