Toponimia de Gandesa - page 153

1572.
LA SERRA DEL PESELL:
delpeséll. Serra que travessa des del
terme de Batea a la Serra de la Venta, passant pels termes de Bot i Ca-
seres i acaba al terme d'Horta.
1573.
SANT JOAN:
sanjuán. Situat al costat del Castell de l'Algars
al terme de Batea. Tret del 11. «Mis Memorias» de L. M.
a
Mascaré,
a la pág. 33, diu: «...los castillos solitarios del Almudefar y San Juan...».
1574. EL SARO:lossáro. Partida de terme del municipi de Bot.
1575.
LA SERRA DE LA
TOSCA:delatóscse.
Marxa paral-lela al riu
Canaletes davant de la costa del Molí i la Fontcalda.
1576.
LA SERRA DE
L'OMBRIA:delómbrías.
Es la Serra que des del
Riu Canaletes passa per davant de l'estació del tren de Prat i fa cap
al poblé. Es la continuació de la Serra del Crestall.
1577.
LA SERRA DE LA VENTA:
delabéntae. Circula igual que la
carretera d'Aragó per l'indret de la Venta de la Serra.
1578. EL SOLDO:losóldo. Partida de térra del terme municipal
de Bot.
1579. RIU AMUNT:ríuamún. Partida de térra del terme munici-
pal de Bot.
1580.
LES TORRES DE
NAVARRO
:
lestórresdenabárro. Finca i partida
del terme de Batea. Al lloc hom pot veure restes de construccions velles.
Per la cerámica sembla que es tracti del temps visigot pero també s'hi
troben vestigis ibérics contemporanis al «Coll del Moro» de Gandesa.
Tret de «Mis Memorias» d'A. Mascaré, Pbro., a la pág. 44, diu: «...y
el situado en el lugar conocido hoy por el nombre de les Torres de
Navarro...».
1581.
EL TALOS:
lotalós. Partida del terme municipal de Bot.
1582. LA TEULERIA:latéuléríae. Partida del terme municipal de
Bot.
1583.
EL TOSSAL
GROs:lotossálgrós.
Denominació pels veins de Vi-
lalba de la Punta del Mas al-ucá. Alt. 415 m. Tret del R. P. de V.
del Ll. de T., foli 8, diu: «...deixo a ma muller la heretat dita lo tosal
gros...».
1584.
EL TOSSAL DE LA
ouixERA:lotóssáldelaguixérse.
Situat sobre
el riu Al-gars, al terme de Caseres. Es una estació protohistórica i fou
estudiada peí professor Bosch Gimpera l'any 1913. Anuari de l'Institut
d'Estudis Catalans, vol. V, any 1913-14, pág. 275.
1585.
LA TORRE
MARTÍ:latórremartí.
Ediñcació-medieval situada a
l'extrem oriental de Batea sobre la Valí Majó, al Freginal de Catalá.
Tret del Ll. «Mis Memorias», a la pág. 44-45, de A. Mascaré Pbro.,
diu: «...El más antiguo es sin duda la Torre Martí, con sus vestigios
de ventanales arábigos, pero con evidentes señales de transforma-
ciones...».
1586.
LA BASSA D'EN viLOMARA: l abássaeanbi lómárae.
Situada a
151
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...204
Powered by FlippingBook