Toponimia de Gandesa - page 154

la partida del Mas al-ucà. Té la particularitat d'ésser de propietat mu-
nicipal igual que les seves vessants. Es l'ajuntameli t qui la neteja quan
cal fer-ho. Junt amb les que esmento a continuació tenen la mateixa
propietat i condicionaments.
1587.
LA BASSA DE LES TORRES:
delestórres. Situada a les Torres
de Navarro.
1588.
LA BASSA DE LA TEULERIA:
delatéuléríag. Situada a la partida
de Trufes.
1589.
LA BASSA DE LES FORQUES:
delesfórques. Situada a la partida
del mateix nom.
1590.
LA VALL DE CANYELLES
: labàlldecanyélles. Situada al terme
de Corbera. Parteix el termes amb Gandesa des del Faristol fins la
Plana de Batea passant per la Basseta de Sants, la Creu de Blanc, la
Costa de Sarió, el Mas d'en Grau i la Coma d'en Bonet. Tret del 11.
«Batalla del Ebro» de L. M.
a
Mezquida, a la pàg. 48, diu: «... en el
sector comprendido entre Valldecanelles y Gironesos...».
1591. LA VALLETA:laballétas. Partida deis termes de Bot i de
Caseres.
1592.
LA VENTA DE
CLiMENT
:labéntaedeclimént.
Situada a la
Carretera d'Aragó al terme de Caseres.
1593.
LA VALL
OLOSA:clòsa.
Situada a la Serra de la Valí, davant
de Corbera.
1594.
LA VALL DE CATALÀ:
labàlldecatalà. Situada
a
la Vali Major
de Batea. Es una finca molt extensa d'aquell terme, que parteix amb
el de Nonasp. Tret del 11. de Baptismes del R. P. de G., el dia 12 d'oc-
tubre de 1649, diu: «...Francese Celma...y Candía Catala donsella (fa-
mela mea) natural de la villa de Bathea y filia natural y legitima de
Pere Catala y Claudia Bernat...Jo lo Dr. Onofre Catala, Pve...». Aques-
ta familia ha estat durant molts anys la més influent de Batea, em-
parentada amb la nissaga deis Cardona i posteriorment amb les mi-
llors famílies de la comarca.
1595.
LA VENTA DE «SAN
JUAN»:desànjuàn.
Situada al terme de
Batea. Es tracta d'una finca i d'una casa de molta anomenada. Tret
del 11. «Mis Memorias» d'A. Mascaró, Pbro., pàg. 204, diu: «...sólo
dos nos han llegado como destacados fulgores de antigua nobleza: El
Català, ilustre en sí mismo, y heredero y sucesor además de los Car-
dona; y el de Sanjuan —auténticamente Sanjuan de Javalico— pro-
cedente de San Juan del Pié del Puerto, en el reino de Navarra, e im-
portado a esta villa, a fines del 1600.».
1596.
LA VENTA DEL RIU:
delríu. Situada al costat del riu Cana-
letes i de la carretera de Valéncia, al terme del Pinell.
1597.
LA VENTA DEL
PONT:delpòn.
Situada al costat de la carre-
tera d'Aragó i al costat del Riu Al-gars.
152
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...204
Powered by FlippingBook