Toponimia de Gandesa - page 155

1598.
LA VENTA DE PERE
Biiios: depélsebrios. Situada a la carre-
tera d'Aragó al terme de Caseres.
1599.
LA VENTA DE
PAS
SOLDADO
:
depássóldádo. Situada al terme
de Batea al costat de la carretera d'Aragó. Coneguda també per la
Venta de la Serra.
1600.
LA VENTA DE
LEANDRE:deleándro.
Situada a la carretera de
Valéncia, al terme del Pinell. Coneguda també por la Venta de Feliu.
1601.
LA VENTA DEL POLLO:
delpóllo. Situada al terme de Batea,
a la mateixa partició amb el de Bot, al costat de la carretera d'Aragó.
1602.
LA VALL DE LA
TORRE:labálldelatórre.
Situada entre la Serra
de la Valí i la Serra de Cavalls. Coneguda pels de Gandesa i de Beni-
sanet per la Valí de la Salvaterra. Els de Corbera la coneixen per la
Valí de la Torre perqué hi ha la torre de la Gandesola. Tret del 11. «Ba-
talla del Ebro», de L. M.
a
Mezquida, pág. 46, diu: «...para continuar
después por la Serra de Lavall de la Torre...».
1603.
LA VALL DE LES TORRES:
delestórres. Situada al terme de Ca-
seres. Baixa del terme de Batea i fa cap al Riu de l'Al-gars.
1604. EL viLAVERD:lobilaevérd. Partida de terme de Corbera.
Tret del 11. «Batalla del Ebro», de L. M.
a
Mezquida, a la pág. 71, diu:
«...eligiendo para ello el sector del Vilavert...».
1605. EL viLÁs:lovilás. Partida del terme municipal de Bot.
1606. LES VALLS:lesbálls. Partida del terme de Bot; nom caigut en
desús. Tret del Ll. de T. del R. P. de G., diu: «...die 16 novembris 1703
in villae de Gandesae...tota aquella eretat situada enlo terme de Bot ala
partida de les Valls com consta ab acte rebut...». Podría tractar-se de
la Valí de Gandesa.
1607.
LA VALL DE BATEA:
labálldebatéae. Partida del terme de Bot
situada prop de la partició per l'Al-Mudéfar. I també valí pretérita de
Batea, que podría tractar-se de la Valí Major actual, abans d'arribar a
la vila. Tret del Ll. de Baptismes del R. P. de G., diu: «...Sit memoria
posteris...En lo any 1622... perque aventhi guerres enlo Principat de
Catalunya y entrant per la Valí de Bathea un exercit de 6000 homens
ab 3000 cavalls per pendre Flix...Jo Dr. Onofre Catala Rector...».
1608.
LA VALL
MAJOR
:
labállmajó. Valí que neix al cap de dalt
del terme de Batea a la partició amb els termes de Gandesa, Bot i Ca-
seres i fa cap al riu Matarranya entre Nonasp i Faió. També és una
partida del terme municipal de Batea. Tret del 11. «Historia de los
Siete Sitios» d'A. Magriñá, a Fes pág. 37 i 38, diu: «...en el momento
que iba a atravesar el Vall Major de Batea...».
1609. VORA-VALL:borasbáll (per els de Gandesa i Batea) i barbáll
(per els de Vilalba). Vall que comenta a la Serra de les Puntes de
Gandesa i fa cap al Riu Matarranya. Es al seu pas peí terme de Batea
una partida de térra. Tret del 11. del R. P. de V. de T., pág. 106, diu:
153
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...204
Powered by FlippingBook