Toponimia de Gandesa - page 157

BARRIS DE LA CIUTAT
1613.
LA BASSA:
labàssœ. Barri conegut per les cases i corráis que
toquen a l'antiga i desapareguda Bassa d'en Gaire. També conegut per
Barri del Serrallo. Tret d'«Historia de los Siete Sitios» d'A. Magriñá,
pàg. 10, diu: «...Frente al Serrallo...». Consulteu, si us plau, el topô-
nim 441 i la seva nota: La Bassa d'en Gaire.
1614. EL RAVAL:larrabàl. Barrí començat a construir a finals del
segle passat entre el Portal de Miravet i el Portal d'Horta en direcció
al Perdigó. Tret de «Notes d'história de Gandesa», del Dr. Joan Bta.
Manyà, pàg. 373, diu: «...les dones del raval estaven consternades...»;
i del 11. d'«Historia de los Siete Sitios» d'A. Magriñá, pàg. 16, diu:
«...las casas del Arrabal...»
1615. EL CASTELL:locastéll. Situât a la cota més alta de la Ciutat
i segurament fou d'on sorgí Tactual poblé. Fins a les darreries del segle
passat estigué emmurallat. Tret del 11. de T. del R. P. de G., foli 12
—revers—, diu: «...Die décimo mensy Marsy anno a Nativitate D.
ne
millessimo septengentesimo quinto en villse de Gandesae...en lo cas
de morir mos filis en este cas li deixo lo pati del Castell...»; i del 11.
d'«Historia de los S. S. de Gandesa», d'A. Magriñá, pàg. 33, diu:
«...Fácil hubiera sido para los carlistas arrasar la población sino hu-
bieran empeñado hacerlo con el Castillo...».
1616.
LES DEVASTADES
: les subastádes. Barrí construit després de
la década del 40, situât a la sortida de Gandesa per la carretera de
Catalunya. El nom deriva de l'organisme oficial que construí el bloc
de vivendes: «Regiones Devastadas».
1617.
ELS XALETS:
losxaléts. Barri de nova creació, a finals dels
anys seixanta a la partida de la Plana.
1618.
LA FAROLA:
lafarôla;. Son els voltants de la plaça coneguda
pel nom i ubicada a l'eix de les carreteres de Catalunya, València i
Aragó, a l'antic Portal de Corbera. També és coneguda per Plaça
de la Coronilla. Tret d'«Historia de los S. S. de Gandesa», pàg. 53,
diu: «...en la Plaza de la Coronilla...» i de «Notes d'Histôria de Gan-
155
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...204
Powered by FlippingBook