Toponimia de Gandesa - page 158

desa», a la pàg. 370, diu: «...Aquells humoristes de la farola, Nello
i Salero...».
1619.
L A F O N T D E
DALT
:lafôndedàl. Situada a
l'extrem de la Ciutat
per la carretera de València, rep el nom per la font del mateix nom.
Tret de «Notes d'Histôria de Gandesa», pàg. 269, del Dr. Joan Bta.
Manyà, diu: «...corn el de la font de dalt i el del cap de la costa de la
Fontcalda...».
1620.
E L
P O R T A L
:
loportàl. Situât als voltants de Factual A)unta-
ment. Conegut pel Portal de Miravet, on estava ubicada l'església de
Santa Anna, l'hospital municipal i el quarter. Tret del llibre de T. del
R. P. de G., foli 12—revers— diu: «...Die decimo mensy Marsy anno
a Nativitate D.
ne
millessimo septengentessimo sexagesimo quinto en
villase de Gandesœ...esta neboda es filla de mon cuynat Thomas font
y Joie lo perdigonet de la Creu del Portal de Miravet que es lo que
toque ab Miquel Pallares...».
1621.
E L S
Q U A T R E
C A N T O N S
: losquàtrecantons. Encreuament dels
carrers de Sant Domènec i Costumà. Ha donat el nom als carrers que
l'envolten. Tret del 11. de Capbreus de l'any 1632, al foli 91 —revers—,
diu: «...per lo preu delà Casa [Tarrer?] dins lavila de Gandesa enlo-
Carrer dels quatre cantons...».
.156
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...204
Powered by FlippingBook