Toponimia de Gandesa - page 159

ELS CARRERS I LES PLACES
La nostra Ciutat ha viscut les darreres guerres de 700 anys en
aquesta part, totes, una a una. El nostre municipi era un dels mes
importants de la frontera i un eix forçat entre els Régnés d'Aragô,
Catalunya i València. Sobretot visqué amb molta intensitat les del
segle xv fins la darrera «Guerra Civil», amb la contraofensiva repu-
blicana del 25 de Juliol de 1938. Inclus, cada dia està mes clar, Anibal
passa per aqui quan marxà a Itàlia ja que havia de fugir dels pobles
del litoral, tots ells afectes als romans. I ja ben prop dels moments
que vivim, la nostra posiciô fou decisiva per fer canviar el curs de la
guerra i el nostre terme i els voltants foren testimonis de les trobades
mes cruels de tota la guerra, on s'hi ventila la total potència dels
uns i dels altres.
Aquesta série de circumstàncies ha fet que la nostra Ciutat hagi
perdut la majoria dels noms antics —els dels très primers segles des-
prés de la Reconquesta— i hagin estât implantats altres de générais
o militars de les forces victorioses. Hem optât perô el recopilar, sinô
els més antics, si els mes populars.
1622.
L A
P L A Ç A
D E
L E S
ESCOLES
:
laplàssœdeles ascôles. Situada
entre el Portai de Miravet i el final del carrer de Costumà. Tret de
Mn. Onofre Català, el Dr. Joan Bta. Manyà ha traduit el seguent text
al llibre «Notes d'Histôria de Gandesa» a la pàg. 273: «...he dit llevat
de la casa que deixà per habitar-hi els pobres de la dita vila de Gan-
desa: la quai penso que és la que avui fa d'hospital construïda al costat
de la capella de santa Anna en la dita vila.Ja capella de santa Anna
abans de la donacié de la dita casa n'era el celler i alli fou erigida l'es-
glésia de Santa Anna. A més, la casa del mestre de minyons i de
l'ermità també eren parts de la mateixa casa i en la plaça que te un
pou davant de dites cases, hi havia un hort propietat de l'amo de la
casa...». Avui també coneixem la plaça pel nom «dels abeuradors».
1623.
L A
P L A Ç A
D E
L ' A J U N T A M E N T
:
delajuntamén. Situada a la
157
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...204
Powered by FlippingBook