Toponimia de Gandesa - page 16

També existeix una altra hipótesi segons la quai, durant eis mo-
ments protohistôrics posteriors al Hallstatt, Gandesa fóra la població
i el Coli del Moro del Calar el lloc d'enterrament. Aquesta gent, que
visqueren per les nostres terres entre eis segles vi i iv abans de JG.,
practicaven la incineració lluny del poblat pero calia dominar el lloc
de l'enterrament per evitar qualsevol sacrilegi per part d'alguna tribu
veüna. L'indret esta lluny, relativament, i és perfectament dominât des
de la plana de Gandesa. Amb les recents excavacions, portades a cap per
la Direcció General de Belles Arts, eis arqueôlegs Drs. Marius Ferrer
i Josep Berges han descobert que eis enterraments no tenen res que
veure amb la torre ibérica que pertany al segle i o n de la nostra era.
O sigui que entre altres possibilitats cap que el reducte urbà estés
situât a Gandesa i el lloc deis enterraments fos l'excavat: el Coli del
Moro del Calar.
Ara i sempre Gandesa ha estât un nus important de comunicacions.
Des del temps del romans quan era travessada per la «Via Edetària»,
que anava de Saragossa a Tortosa, i que en el mateix indret de Tactual
«Farola» s'entroncava amb la «Via Augusta» que anava de Tarragona
a València.
14
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...204
Powered by FlippingBook