Toponimia de Gandesa - page 160

carretera de València a l'encreuament amb el carrer de Miravet i la
carretera de Bot. Pertany al barri del Portal.
1624.
E L C A R R ER D ' E N B A D A L
:
dàmbadàl. Comença al carrer del Co-
merç i acaba al carrer de Santa Anna. Aquest és un dels pocs carrers
que serven el nom primitiu. Noteu, si us plau, que els noms precedits
pel tractament
d'en
hom pronuncia actualment
dam
els formats abans
del segle xvi i
dan
els posteriors fins a meitat del segle passat que es
deixà d'emprar aquest tractament.
1625.
E L
C A R R ER
D E L A B A S S A
.
Carrer prétérit que suposem seria
Tactual de la Germandat o Molí de la Vila. Tret del 11. de Capbreus
de l'any 1632, pàg. 60, diu: «...per Sa compra delà Casa que esta al
Carrer delà basa que afronte ab lo dit Joseph Clua, y lo mur, y do-
uant ab lo carrer...».
1626.
L A C A R R E T E RA D E B A T E A
:
lacarrétérœ debatése. Carretera que
va a Batea i Caseres reconeguda en aquest treball com a carretera
d'Aragó. Comença a la Farola.
1627.
L A C A R R E T E RA D E
BOT
:debót.
Comença a la Plaça de l'Ajun-
tament a l'encreuament amb la carretera de València. Fa cap a Bot
i a Horta.
1628.
E L
C A R R E R
D E L
C O M E R Ç
:
delcómérs. Comença a la porta de
l'església parroquial i acaba a la Farola passant per la Plaça.
1629.
E L C A R R ER D E C O S T U M À
:
decéstumà. Discorre des de la Plaça
de les Escoles fins al carrer d'Horta passant pels Quatre Cantons. Tret
del 1libre de Capbreus de 1632, pàg. 100 del R. P. de G., diu: «...es-
pecial la casa del Carre de Orta que afronta en Juan Jornet per da-
munt en lo carre de Orta al altre costat ab lo carre de Costumà...».
Trobem al llibre de Baptismes del R. P. de G. els filis abandonats pels
pares que el capellà els registrava amb el nom que li semblava i el
cognom del carrer o l'indret on els tríibaven. Així dones, localitzem el
dia 7 de setembre de 1869 un tal José de Costumà. Generalment aquests
orfes eren adoptats per matrimonis sense filis.
1630.
L A
C A R R E T E RA
D E
C O R B E R A
:
decórbérae. Es la carretera de
Catalunya. Anant de cara a Mora d'Ebre, el primer poble que hom
troba és el de Corbera.
1631.
E L
C A R R ER
D E L
« C H A R C O
» :
Carrer prétérit que hem trobat
registrat al II. de B. del R. P. de G., que diu: «...9 de Noviembre 1873,
Matilde del Charco...». Es tracta d'una nena abandonada com he ex-
plicat al topônim 1629.
1632.
E L
C A R R ER
D E L
ciMBORRi: delsambôlit. Discorre des del
carrer de Miravet al Carrer de Carniceries. El nom es deu al cimborri
de l'església arxiprestal, que durant els anys de la República fou des-
fet per eixamplar el carrer. La seva arquitectura era románica i ac-
tualment només serva dues finestres i part dels nervis del sostre. Hom
creu que era Taltar de la primitiva església construida pels frares
158
1...,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,...204
Powered by FlippingBook