Toponimia de Gandesa - page 161

Templers a primeries del segle
X I I I
i que per causa de les reformes
del segle
X V I I I
passà a ésser un altar lateral. Tret del 11. «Notes d'His-
tôria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 16 —revers—,
diu: «Aterrat...el 1936 el cimborri del temple parroquial amb els cinc
bellissims finestrals, restà solitaria la portalada, que dreça a través de
vuit segles la seva grandiositat de l'art romànic...».
1633.
E L
C A R R E R
D E
L E S
C A R N I C E R I E S :
lescarnicéríes. Discorre des
del carrer d'Horta fins a la Placeta de les Escoles. Tret de «Notes d'His-
tôria de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 309, diu: «...al
darrera de la sacristía de l'església parroquial, al carrer de la Carni-
cería (abans del Senyor)...». I tret del llibre de Capbreus del R. P. de G.
de l'any 1632, foli 14, diu: «...lo desus dit Cencal ara paga com a he-
reu Joan Sabater del Carrer delà Carnicería...».
1634.
E L
C A R R E R
D E L
C A S T E L L
:
delcastéll. Comença ais Porxos i
acaba a la Placeta de la Presó. Tret del 11. de C. de l'any 1632, al
foli 120, diu: «...Josep Olive Pasto del Carre del Castell...».
1635.
C A R R E R D E « L O S C A S T I L L E J O S
» :
decastilléjos. Discorre des del
carrer d'Iriarte al carrer d'Horta al barri del Raval. Tret del 11. de
Baptismes, diu: «...20 Juliol Teresa de Castillejos...».
1636.
E L C A R R E R
D E L P E S V E L L
:
delpésvéll. Es el mateix del carrer
del Castell i conegut per aquest nom perqué era on en mesurava el
gra i altres fruits del camp destinats al delme. L'edifici del delme es-
tava ubicat a Tactual presó. Tret del 11. de Capbreus del R. P. de G., al
foli 81 —revers—, diu: «La cassa de enlo Carrer del pes Vell, vel dels
pesches, afronta de un costat ab cassa de Joseph Sabater dit Pigat de
altre abla Carrer davant de San Antoni, y de part detras ab cassa del
gas. Joseph Albanell, dita Cassa compra Josep Calbet Albarder poetera
Josep Manya Espardenyer...».
1637.
L A
P L A Ç A
D E
L ' E S G L É S I A
:
deliglésiœ. Situada entre l'església
i el carrer de Santa Maria i els Porxos. Segons he vist ais llibres parro-
quial, era coneguda per la Plaça Vella. Tret del Ll. d'Onofre Català,
del R. P. de G., diu: «...antigament la plaça de la vila de Gandesa era
el fossar comú del poble...tota la plaça es lloc sagrat i iimiune com la
mateixa església, exceptuada la part adherent a câ la vila...».
1638.
L A
P L A C E T A
D E L M O L Í
D E L A V I L A
:
delmolídelabílse. Situada
al costat del Molí de la Vila al carrer de la Germandat.
1639.
E L
C A R R E R
D ' H O R T A
:
dôrtœ. Discorre des de la porta del
Delme de Tactual edifici de la Presó fins a la carretera de Bot i el camí
de la Guardiola. Tret del Ll. d'«Historia de los S. S. de Gandesa»,
a la pàg. 30, diu: «...Construían los sitiados una batería en el portal
de Horta, al extremo de la que antes llamaban de Horta y hoy de
Madoz Pascual...». I «Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim
Serres, a la pàg. 32, diu: «Me'n vaig cap al carrer d'Horta...». Malgrat
159
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...204
Powered by FlippingBook