Toponimia de Gandesa - page 162

que aquest llibre fou escrit el 1909, la gent del poblé segueix coneixent
el carrer d'Horta i no per l'oficial de Madoz Pascual.
1640.
E L
C A R R E R
D E L
M O L Í
D E L A
v iLA:
delmolídelabílae. Discorre
des de la Plaça fins al corral del «Batallón». Avui la gent el coneix per
carrer de la Germandat per haver-hi fins l'any 1936 el local de la
Germandat, café i lloc d'esbarjo. Tret del LI. de Capbreus del R. P. de
G., de l'any 1632, diu: «...Salvador Ferrer de Jacinto pages de Gan-
desa del Carrer de la bassa, o, del Moli del Oli se obliga...». I tret del
LI. «Batalla del Ebro» de L. M.
a
Mezquida, a la pàg. 75, diu: «...en
una casa de la calle Hermandad frente al antiguo local del teatro...».
1641.
E L
C A R R E R
D ' I R I A R T E
:
diriàrte. Discorre des de la carretera
de Bot, davant de l'edifici de l'Ajuntament, al carrer extrem del Raval.
Tret del R. P. de G. LI. de Baptismes, diu: «...Tomàs de Iriarte, 5 de
Mayo de 1879...».
1642.
E L C A R R E R D E M I R A V E T :
demirabét. Discorre des deis Porxos
fins la Plaça de l'Ajuntament i el Portal de Santa Anna. Conegut també
per Carrer Major i actualmente el nom oficial és el de Serrano Sunyer.
Tret de «Notes d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manya,
pàg. 226, diu: «...el carrer de Miravet ha canviat sovint de nom...com
el de carrer major. Nosaltres demanaríem de retornar al carrer de
Miravet el nom primitiu...».
1643.
E L
C A R R E R
NOU
:nòu.
Discorre des del carrer de Sant Do-
mènec al carrer d'Horta. Tret del llibre de Capbreus del R. P. de G.
de l'any 1632, diu: «...Ambros Piñol pages de Gandesa, al Carrer
Nou...».
1644.
E L
C A R R E R
D E
P A V Í A
:
depabiae. Discorre del Portal de Cor-
bera fins la Báscula. Tret del LI. «Historia de los S. S. de Gandesa»
d'A. Magriñá, pàg. 9, diu: «...calles actuales...Pavia...».
1645.
L A
P L A C E T A
D E
L A
P R E S Ó
:
delapresó. Situada a l'extrem del
carrer del Pes Veli i davant de Tactual porta de la Presó i antic edi-
fici del Delme.
1646.
E L S
P O R X O S
:
lospértxes. Situats a la Plaça de l'Església,
entre els carrers de Miravet, el Pes Veli i el Comerç. Tret del 11.
«Notes d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, pàg. 265,
diu: «...De Gandesa estant (Datum Gandesiae) el comte-rei Jaume a
29 de juliol de 1313 concedeix a Bernât Llorenç, clergue de Gandesa,
permis per a posar ponts o perxes de fusta entre les cases que posseix
o edificará dintre del clos de la vila...a condicio que sien prou elevats
que no impedeixin la lum ni el pas de cavalcadures i homes armats...».
Consulteu, si us plau, el topònim 1636: el Carrer del Pes Veli.
1647.
L A C A R R E T E RA D E L
piNELL: delpinéll. Carretera de Valéncia,
coneguda per la del Pinell perqué és el primer poblé que hom troba
en el seu recorregut.
1648.
E L C A R R E R
D E S A N T
D O M È N E C
:
sàndoihingo. Discorre des del
160
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...204
Powered by FlippingBook