Toponimia de Gandesa - page 163

carrer de les Carniceries a la carretera de Bot passant pels Quatre Can-
tons. Tret del Ll. de Testaments, del R. P. de G., diu: «...dia 7 d'oc-
tubre de 1718 Joseph Camps del Carrer de Sant Domingo...».
1649.
E L
C A R R E R
D E
S A N T A
A N N A
:
desantànae. Comença al por-
tai del mateix nom i acaba a la Plaça. Tret del 11. de T. del R. P. de G.,
al foli 2 —revers— diu: «...Testament de Jaume Vandellós de l'any
1706...Item vull orden y manque per repos de la mia Anima y Venia
de mis culpes y pecats mesia dit untrentenari vullgarment dit de Sant
Ana que son...».
1650.
E L C A R R E R D E S A N T
ANTONI
:desanantôni.
Comença al carrer
del Comerç, és continuado del carrer d'en Badal, i acaba dalt del Castell.
Tret del 11. de Capbreus del 1632, foli 103, del R. P. de G., diu: «...Do-
mingo...dit lo Obrer, y sa muller Censal a Jaume BonfilL.pencio vint
sous per la compra delà Casa (vuyte) en lo Carrer de S. Antoni que
afronte de un costat ab Casa Pere Redo, acte.».
1651.
E L
C A R R E R
D E
S A N T A
M A R I A
:
desantaemariœ. Comença a
la Plaça de l'Església i acaba al carrer d'Horta.
1652.
E L
C A R R E R
S E N S E
S OL
:
sénsesôl. Comença a la Plaça i acaba
a la carretera de València.
1653.
E L
C A R R E R
D E L S
S E T
siTis:délssétsítis. Traducció catalana
del mot immortalitzat per la premsa del moment de «Los Siete Sitios
de Gandesa» de la primera guerra carlina. Comença al final del Carrer
de«los Castillejos» i acaba al carrer d'Horta.
1654.
E L
C A R R ER
D E L
«SERRALLO
»:délserràllo.
Discorre des de la
Bassa d'en Gaire i fa cap a la carretera d'Aragó passant peí Corral del
«Batallón». El Serrallo prôpiament podria definir-se com un barri.
El nom li ve d'un edifîci que ara esta enderrocat, que estava situât al
xamfrà d'aquest carrer amb el que baixa del Castell i el que ve del
Carrer d'Horta. Suposem que es tracta del serrall (mot català) que era
l'indret on tenien els musulmans el seu habitatge o llurs dones i con-
cubines. Tret del 11. «Historia de los S. S. de Gandesa», d'A. Ma-
griñá, a la pàg. 10, dice: «...frente al Serrallo...».
1655.
L A R A M B L A
:
larràmblae.
D i s c o r r e
entre la Societat Unió Gan-
desana, el Jardí de les Escoles, la carretera de Catalunya i el Pía
d'en Senyor.
1656.
L A
P L A C E T A
D E L R A V A L
:
delarrabàl. Situada al final del car-
rer de «los Castillejos» tocant al carrer d'Iriarte.
1657.
E L
C A R R ER
D E
L A
P A R R A
:
delapàrrae. Discorre parallel al
carrer del Molí de la Vila. Tret del Ll. de Capbreus, deis folis preli-
minars, diu: «...Joseph Ferrer del Carrer de la Parra Gendre de Ga-
lano...».
1658.
E L
C A R R E R
D E
L A
ROSA
:delarrôsae.
Comença a la Placeta
del Raval i acaba al Carrer extrem del Raval.
161
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...204
Powered by FlippingBook