Toponimia de Gandesa - page 164

1659.
L A
C A R R E T E R A
D E
viLALBA:
débilàlbae. Comcnça a la Farola
i passant pel Cementiri Veli fa cap al municipi del mateix nom.
1660.
L A P L A Ç A
NOVA
.-nôbœ.
Coneguda millor per «la plaça» a se-
ques. Està assentada sobre una antiga bassa. Situada al costat del
carrer del Comerç i alli acaben els carrers de Santa Anna i el Sense Sol.
Tret del 11. de Baptismes, del R. P. de G., diu: «...Maria del Pilar de
la Plaza Nueva, 14 Septiembre de 1876...».
1661.
E L
C A R R E R
D E
B O N F I L L .
Topònim prétérit, registrat al 11. de
Capbreus del R. P. de G., foli 52: «...Ana Salvador Ferrer son fili y
ereu al carrer de Bonfill...».
1662
E L
C A R R E R
D E
L A
PALLA
.
Topònim prétérit, registrat al Ili.
de C. del R. P. de G., foli 60: «...26 Mars de 1661...Joseph Albanell
del Carrer de la Palla...».
1663.
E L C A R R E R
D E L A C O S T A D E L
CASTELL
:delacôstœdélcastéll.
Es
prétérit però sembla clar que és el carrer de Sant Antoni a la part
més alta. Tret del 11. de Capbreus del R. P. de G., foli sense numerar,
diu: «...los feren sita en lo carrer de la Costa del Castell...».
1664.
E L
C A R R E R
D E L
POU
.
Topònim prétérit. Registrat al Ll. de
C. de R. P. de G.: «...Die 14 July 1705 in villa de Gandesa...en la casa
que posheixen endita vila en lo carrer del pou...».
1 6 6 5 .
C A R R E R
D ' E N G L E R A ,
C A R R E R
D E L
S E N Y O R ,
C A R R E R
D E L
P O L L .
Registrats al 11. «Notes d'Història de Gandesa» del Dr. Joan Bta.
Manyà, a la pàg. 302: «...designacions onomàstiques avui dificils
d'identificar...carrer d'en Poli, tot voltat de corrals...carrer del Senyor...
carrer d'Englera...».
1666.
E L
C A R R E R
D E L
F O R N
Nou .
Topònim prétérit. Tret del 11. de
T. del R. P. de G.: «...11 de Octubre de 1793...no tengo sino la casa
que habito en la calle del Forn Nou a mas de la heredad dicha...».
162
1...,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,...204
Powered by FlippingBook