Toponimia de Gandesa - page 165

EDIFICIS SINGULARITZATS
1667.
L'ABADIA
:labadías.
Casa parroquial situada a la Plaça de
l'Església. Conserva el nom de la residència dels abats de l'Ordre del
Temple. Tret de «Notes d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta.
Manyà, a la pàg. 272, diu: «...hi ha un al cantó de
l
'abadia i
l
'altre
a la paret de l'Església...»; i del mateix llibre traduit del LI. de Bap.
del R. P. 1640, d'Onofre Català, pàg. 385, diu: «...com Esteve de Garret
(1499) que construí la casa abadia...».
1668.
L ' A J U N T A M E N T
:
la
J
untamén. Situât entre el Portal, la carre-
tera de Valencia i la carretera de Bot. Antigament era l'hospital mu-
nicipal, església, casa de l'ermità i del mestre de minyons (veieu, si
us plau, la nota del topònim 1622) i més tard passà a èsser escola
d'ensenyament primari i quarter de la «Guardia Civil». Tret del 11. de
D. del R. P. de G., diu: «...un pobre soldat de França cuius nomen et
patria ignoratur mori de mort natural enlo Ospitai delà villa de Gan-
desa a 28 maig de 1643...Jo Dr. Onofre Catala Bor.».
1669.
LA
CA I XA
DE
PENSIONS
:lacàixsedepensións.
Disposa de dos
edificis. L'un al carrer del Comerç prop de l'Església xamfrà al Carrer
d'en Badal, que és el més veli i l'altre al mateix carrer xamfrà a la
Plaça.
1670.
E L S I ND I CAT AGR I COLA
:
losindicàt. Cooperativa agricola de la
localitat construida l'any 1919 entre la Senyoria d'Alvares i la carre-
tera de Catalunya. Es d'estil gaudinià i l'arquitecte fou Martinell.
Disposa de moli d'oli i magatzem de vi. Recentment ha sofert dife-
rents reformes per ampliado. Tret del 11. «Batalla del Ebro» de
L. M.
a
Mezquida, pàg. 59, diu: «...han alcanzado las instalaciones del
Sindicato Agrícola...».
1671.
CA
D A L MA U
:
dàumàu. Situada al carrer de Miravet i és
tota de pedra picada construida a principis del segle passat. No té un
estil définit però amb el que més podría identificar-se és el neoclàsic.
Actualment és coneguda per ca'l Barò de Purroi.
163
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...204
Powered by FlippingBook