Toponimia de Gandesa - page 166

1672.
L A S
E S C O L ES
vELLES:les
ascòlesbélles. Situades entre la
carretera de Catalunya i la de Vilalba i construïdes ara fa uns 50 anys.
1673.
L ' E S G L É S I A
:
lasglésia. Església arxiprestal de l'Assumpció de
Maria. Fou construida pels frares de l'Ordre del Temple a primeries
del segle xm. El segle xvni fou reformada i adquirí Tactual distribució.
Té la portalada romànica de valor incalculable i el seu conjunt ar-
quitectònic primitiu interior és romànic de transició. Tret del cimborri,
que ja ha estât comentat al topònim 1632, i el costat del mateix que
serva part de l'antiga construcció, no té massa mérit i, si el té, el guix
que recobreix els murs li ho fa perdre totalment. Tret del 11. de «Notes
d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, pàg. 100, diu: «...un
tempie que fou digne marc de la cerimònia règia, aquella joia de l'art
romànic edificada pels templers, esguerrada per la incultura del se-
gle xviii i malmesa definitivament l'any 1936...».
1674.
L E S G L É S I A
D E
S A N T A
A N N A :
desantànae. Situada al Portai
del mateix nom. Tret de «Notes d'Història de Gandesa», del Dr. Joan
Bta. Manyà, a les pàgs. 272-273, que diu: «...Traduïm de Mn. Onofre
Català (Arxiu parroquial 1640) ...la quai penso que és la que avui fa
d'hospital, construida al costat de la capella de Santa Anna en la dita
vila...».
1675.
CA
L'ESCOL
À:lascolà.
Casa nobiliaria situada al carrer de
Sant Domènec, d'estil indefinit.
1676.
C A
FONT
:fon.
Casa molt important i avui pràcticament desa-
pareguda, que donà nom a la partida del terme coneguda pel Mas de
Font. Ocupava tota Tilla de cases del carrer del Molí de la Vila xamfrà
pels dos costats amb el carrer del Comerç. Es un cognommolt corrent a
Gandesa i el trobem registrat arreu. Tret del LI. de T. del 1606 fins
1747, del R. P. de V., al foli 5, diu: «... Lant aquell testament permi
fety firmat enpoder del q° m° Joan Font not. dedita villa deGandesa
encerta jornada...».
1677.
L A
F Á B R I CA
D'ARLÀNDEz:lafàbricaedarlàndes.
Edificado de
tipus industrial situada a l'extrem de la ciutat per la sortida de la carre-
tera de València.
1678.
CA
FiGUEREs:figuéres. Situada a la carretera d'Aragó i és
una ramificado familiar de Ca l'Inquisidor del carrer d'Horta.
1679.
C A F R A N X O
:
frànxo. Edifici situât davant de la Farola i xam-
frà al carrer del Comerç. Aquesta Casa i la del seu davant, la de les
Esquiroles que fa xamfrà al carrer de Pavia, tancava el poblé durant la
guerra carlina i hom coneixia l'indret com el Portal de Corbera. Tret
del llibre «Historia de los Siete Sitios de Gandesa», d'A. Magriñá, a
la pàg. 10, diu: «...la casa del carpintero Francho...». Fou destruida
durant la darrera guerra i reconstruida a principis deis anys setanta.
1680.
L A F A B R I CA D E L
GAS
:delgàs.
Antiga fábrica de gas situada a
la carretera d'Aragó, entre el Pont de la Font Velia i el Pía d'en Senyor.
164
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...204
Powered by FlippingBook