Toponimia de Gandesa - page 167

Actualment és una vivenda particular del patrimoni de la nostra
familia. Coneguda també per Ca Anton. Tret del 11. de B. del R. P. de
Gandesa, el següent: «...30 de set. de 1913: Miguela Petra encontrada
en la puerta de la fábrica del gas...». I de «Poesies Populars Gande-
sanes», de Joaquim Serres, a la pàg. 54, diu: «Petra Claver, expósita,
apadrinada i afiliada per Antoni Gené i Teresa Ros, va morir lo dia
15 de Juliol de 1914 a la edad de nou mesos. Ma mare m'abandonà
llançant-me dins d'un cabaç a la porta'm vam penjar d'una fábrica
de gas...».
1681.
L A
GERMANDAT
:lagermandàt.
Situada al carrer del Moli de
la Vila i era l'antic Moli de l'Oli Municipal habilitât com a sala de
café i d'esbarjo amb el nom esmentat. Des de llavors el carrer ha
canviat el nom. Tret del 11. del R. P. d'Almoines, foli 5, diu: «...als
vint de maig 1591...pagar cofins y altres gastos delmoli deloli...»; i
del 11. de T. del R. P. de G.: «...dia 6 de desembre de 1722 Miquel
Amades pages de Gandesa arrendador del moli delà sansa del moli
de Gandesa...».
1682.
L ' H O S T A L
D E
P E R E
:
depére. Conegut també per l'hostal de
Manyà. Situât entre la carretera de Vilalba, la Farola, la carretera
de Catalunya i el pati de les Escoles Velles. Tret del 11. «Batalla del
Ebro», de L. M.
a
Mezquida, pàg. 59, diu: «...frente a la Fonda Mañá,
chaflán a la carretera de Corbera y Via Cataluña...».
1683.
L ' H O S P I T A L
:
laspitàl. Consulteu, si us plau, el topònim 1668:
l'Ajuntament.
1684.
L'INSTITUT
:lanstitút.
Edifici dedicat a l'ensenyament de la
E. G. B. però que en principi fou construit com a Institut d'Ensenya-
ment Mitjà o Polivalent. Aquest és el fet pel que la gent conegui l'in-
dret pel nom esmentat. Situât a l'antic camp municipal d'esports entre
la carretera de Catalunya i la carretera de Vilalba.
1685.
C A L ' I N Q U I S I D O R
:
lanquisidó. Situada al carrer d'Horta. Abans
de sofrir les reformes del segle passat, era d'estil gòtic probablement
deis segles
X I I I
o xiv. Alguna cosa d'aquest estil encara es conserva al
carrer de les Carniceries.
1686.
E L
M A G A T Z EM
D E
« B A CO
viN»:debàcovin.
Marca comercial
de vins que recentment va adquirir els magatzems d'Antoni Valls i
els ha ampliat considérablement.
1687.
C A
LIORI
:lliòri.
Casa nobiliària d'estil indefinit. Situada de-
vant del Cimborri i xamfrà ais carrers de Miravet i de Carniceries.
Pertany a la familia Molles —la del Dr. Joan Bta. Manyà— la qual
familia l'adquirí durant el segle passat. Ca Liori fou la familia més
influent de la vila durant els segles xvi i
X V I I
.
Tret del 11. «Notes d'His-
tòria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 175, diu: «...l'any
1640 foren els prohoms i el poblé de Gandesa qui es situà espontània-
165
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...204
Powered by FlippingBook