Toponimia de Gandesa - page 169

1694.
CA LA V I LA
:
labílae. Ubicada al costat de l'església entre el
carrer de les Carniceries i la Plaça de l'Església. Serva un magnifie
finestral gôtic del segle
X I I I
o xiv. El seu interior, també gôtic, té valor
arquitectônic, encara que les reformes que s'hi feren en diferents éta-
pes aixi com l'aixamplament de l'església durant el segle xvm li feren
perdre l'antic valor. De portar-hi a cap unes reformes, podría canviar
l'actual caire i donar-li un aspecte més semblant al primitiu, que millo-
raria la plaça en general. Tret de «Notes d'Histôria de Gandesa», del
Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 272, diu: «...tota la plaça és lloc sagrat
i... con la mateixa església...exceptuada câ la vila...».
1695.
CA ' L XOL L A T
:
txóllát. Situada al carrer d'Horta per davant,
i la bassa d'en Gaire pel darrera.
1696.
CA
M I Q U E L
S ALVADOR
:
miquélsalbadó. Situada a la Plaça i
avui coneguda millor per ca Sol.
1 6 9 7 .
CA M I Q U E L O T
:
miquèlot. Cognom prétérit i avui conegut per
ca Timbales. Situada davant de la portalada de l'església, al xamfrà
del carrer de Miravet i del Comerç.
1698.
CA
MEix:méix. Situât davant de ca Sunyer al carrer de Mi-
ravet. Tret de «Notes d'Histôria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà,
a la pàg. 176, diu: «...casa Meix del carrer de Miravet...».
1699.
CA
VERDALA
:berdàlee.
Situada al carrer d'Horta davant de
Ca l'Inquisidor.
1700.
CA ' L C E R E R
:
séré. Situada al carrer del Pes Vell i avui co-
neguda per Ca Masero i Forn del Castell. Casa nobiliària del segle xn
o
X I I I
d'estil gôtic visiblement de les millors conservades.
1701.
CA RODÓ:
r edó. Ac t u a lme nt r e f o rma da vo l ent r e co r dar l ' est il
que hom emprava al segle xvi. Situada
al ca r r er de
Sant Antoni. Con-
sulteu, si us plau, la
no t a del t opôn im «el ca r r er de
Sant Antoni»,
n.°
1650.
1702.
CA
piLATs:pi làts.
Cognom
p r é t é r i t r eco r dat s o l ament
pels
més vells o els de la propia familia. Edifici
s i tuât
al cap de dalt del
carrer d'Horta davant de la porta del Delme.
1703.
CA E U F R A S I
:
aufràssi. Situada a la plaça de l'església al cos-
tat de l'Abadia i els Porxos. Per aquest nom hom coneixia les dues
cases situades al carrer de Miravet entre Ca Sunyer i Ca Daumau.
1704.
CA MO S S ÈN
TOMÀS
:môsséntômàs.
Situât al carrer de Miravet
davant de ca Liori. Tret del 11. «Batalla del Ebro», de L. M.
a
Mez-
quida, pàg. 75, diu: «...en la calle Serrano Suñer, Casa Mossén To-
más...».
1705.
CA
MONTLLAÓ
:monl laó.
Situada al carrer de Santa Maria.
1706.
E L MO L Í
DE LA F A R I N A
.
Edifici prétérit la ubicació del qual
desconeixem. Tret del 11. de D. del R. P. de G., diu: «...Grabiel Tarra-
go moliner del moli delà Farina, natural de la villa de Flix mori...a
7 Setembre 1647...».
16
7
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...204
Powered by FlippingBook