Toponimia de Gandesa - page 171

INDRETS SINGULARITZATS
1720.
L A B A S C U L A
:
labàsculae. Situada a la carretera d'Aragó xam-
frà al carrer de Pavia.
1721.
E L
BASSOT
:lobassèt.
Situât al costat de la carretera de Bot
i regulava l'aigua que entrava a la desapareguda bassa d'en Gaire.
1722.
L A
BÔBILA
:labôbilœ.
Situada entre la carretera d'Aragó i el
cami «Fondo» de l'Hospital.
1723.
L A
C A P E L L A
D E
S A N T A
T E R E S A
:
lacapéllaedesantœteresae. To-
pônim prétérit recordat només per alguna persona d'edad vinculada
al carrer. Tret del 11. «Historia de los Siete Sitios de Gandesa»
d'A. Magriñá, pág. 30, diu: «...en el Portal de Horta, situado éste de-
bajo de la capilla de Santa Teresa junto a la casa de Francisco Solé que
está al lado de la balsa de Engaire...doy estos datos, porque al final
del siglo xix fueron derribados el portal y la Capilla...».
1724.
E L
C E M E N T I R I
V E L L
:
locéméntéribéll. Situât a la carretera
de Vilalba davant de la Creu Cuberta. Tret del 11. «Notes d'história de
Gandesa», de J. Bta. Manyà, a la pàg. 304, diu: «...al costat del fossar
vell del camí de Corbera...partida campestre deis messerols...».
1725.
L A
C A P E L L A
D E
S A N T A
A N N A :
sántánas. Situada al portal del
mateix nom. Tret del 11. de Testaments de Joan Martínez rector, foli
sense numerar, diu: «...sigue lo meu eos enterrât al vas de Santa
Ana...».
1726.
E L
C A M P
D E
F Ú T B O L
:
locamdefútbol. Situât a la carretera
de Catalunya a la partida del Messerol.
1727.
L E S
C A S E T E S
D E
T I M B A L E S
:
lescasétesdetimbàles. Situades al
final del carrer d'Horta, al començament del camí de la Guardiola.
1728.
L A
C R E U
CUBERTA
:lacréucuberta.
Situada a la carretera de
Vilalba. Es tracta d'un creu construida en data indeterminada pero
segurament durant els segles xm o xiv. Fou destruida l'any 1936 i
posteriorment reconstruida amb materials de poca qualitat artística.
Tret d'«Historia de los Siete Sitios de Gandesa», d'A. Magriñá, pàg. 33,
diu: «colocada la artillería en batería en la Cruz Cubierta...».
169
1...,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...204
Powered by FlippingBook