Toponimia de Gandesa - page 172

1729.
E L
CORRAL
:locôrràl.
Nom genèric dels tancats que els pa-
gesos posseixen pels carrers de la Ciutat. Serveixen per a guardar estris
i fruits. Millor que fer-ne un recull, he pensât deixar-ho pel fet que
seria una repetieió antroponímiea citada o que citaré a l'apartat concret.
1730.
E L
C A N T O N E T
D E
L A
C A V A
:
locantónétdelacábse. Nom prété-
rit per a la majoria de la gent. Només recordat per alguns veins d'edat
avançada. Situât al xamfrà dels carrers del Molí de la Vila i del Comerç.
1731.
E L
C I M B O R R I
:
losambólit. Situât a
L
'església parroquial da-
vant de ca Liori. Consulteu, si us plau, el topónim 1632. Tret del
11. «Notes d'Histôria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la
pàg. 245, diu: «...qui aterraren el cimborri amb els cinc finestrals ro-
mànics...».
1732.
LES ERES
:leséres. Grup d'eres de batre situades al carrer
del Serrallo per un costat i al camí de la Font Vella per l'altre. Tret
del 11. de Baptismes del R. P. de G., diu: «...Benito de las Eras, 9 de
Noviembre de 1875...».
1733.
E L
C I N E
D E
D A L T
:
locinededàl. Situât entre la carretera de
Valéncia i els Xalets, davant de la Plaça de l'Ajuntament.
1734.
E L
C I N E
D E
B A I X
.
Situât al mateix edifici de la Societat
Unió Gandesa, tocànt a la Rambla, la Baronessa de Purroi i la carre-
tera de Vilalba.
1735.
E L S
RENTADORS
-.losréntadós.
Situats a la Font Vella i avui
inutilitzats.
1736.
L A
F Á B R I CA
D E
coRTiELLA:lafàbricadecortiéllae.
Situada en-
tre el camí de la Font Vella, la carretera d'Aragó i la carretera de
Vilalba.
1737.
L ' H O S T A L
D E
L A
M A N D A
:
delamàndœ. Situât a la carretera
de Valéncia per la part del davant i el camí del Coll de la Font pel
darrera.
1738.
L ' H O S T A L
D E L
RATAT
:delratàt.
Situât a la carretera d'Aragó
prop de la Farola.
1739.
L ' H O S T A L
D E
L A
viLA:delabilae. Situât al carrer del Molí
de la Vila prop del carrer del Comerç i la Plaça. Avui es conegut millor
per la Fonda Purna.
1740.
L ' H O S P I T AL
D E L C A M Í
F O N D O
: lóspitáldelcamífóndo. Situât al
costat de la Bóbila i al camí del mateix nom. Va servir d'Hospital
dels pobres de la vila i la gent encara usa el nom, encara que avui
esta pràcticament derruit.
1741.
E L
J A R D Í
D E
L E S
E S C O L E S
:
lojardídeles aseóles. Situât al pati
de jocs de les Escoles Velles tocant a la carretera de Vilalba i la Rambla.
1742 o.
E L J A R D Í D E L C E N T R E
:
lojardídelcentro. Situât al carrer de
Sant Doménec, a ca l'Escolà, i era el Centre Católic. «Poesies Populars
Gandesanes», de Joaquim Serres, a la pàg. 21, diu: «...quan tenies set
anys, per dins del jardí del Centro...».
170
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...204
Powered by FlippingBook