Toponimia de Gandesa - page 173

1743.
E L
P I L Ô
D E L S I NO
Fosrlopilôdelsinôfôs. Estava situât al cos-
tat de la porta d'entrada a la Cooperativa Agricola per la part de la
carretera de Catalunya i avui ha desaparegut. Hi solien seure alguns
jubilats i d'ells ve el «sino fos».
1744.
L A
F L A C E T A
D E
L A
F O N T
D E
D A L T
:
laplassétasdelafôndedal.
Situada sobre el manantial de les aiguës de la font i al mig hi un
peirô votiu a la Mare de Déu de la Fontcalda.
1745.
E L P A T I D E L C A S T E L L
.
Topônim prétérit situât suposo dintre
del recinte de l'actual Preso. Tret del 11. de T. del R. P. de G., foli 12
—revers—, diu: «...Die decimo mensy Marsy anno a Nativitate D.
ne
millessimo septengentesimo sexagesimo quinto en villœ Gandesse...en
lo cas de morir mos fdls en este cas li deyxo lo pati del Castell...».
1746.
E L
P O R T A L
D E
MIRAVET
:
loportàldemirabét. Situât a l'actual
plaça de l'Ajuntament al final del carrer del mateix nom. Tret del lli-
bre de T. del R. P. de G., foli 12 —revers— diu: «...esta neboda es
filla de mon cuynat Thomas font y Sole lo perdigonet de la Creu del
Portal de Miravet que es lo que toque ab Miquel Pallares...».
1747.
L A
C R E U
D E L
P O R T A L
D E
M I R A V E T
.
Topônim prétérit. Con-
sulteu, si us plau, el topônim anterior.
1748.
E L P O R T A L
D'HORTA
:dôrta.
Situât al final del carrer d'Horta
i de la carretera de Bot. Tret del 11. de Capbreus del 1632, foli 110—re-
vers—, del R. P. de G., diu: «...Francesch Pallares del portal de Orta...».
1749.
E L P O R T A L
D E C O R B E R A
:
decôrbérae. Situât al final del carrer
del Comerç, davant de l'actual Farola. Tret del Ll. de Capbreus del R.P.
de G. de l'any 1632, al foli 87 —revers— diu: «...una absolta général
lo segon dia de pascua al portal de Corbera...».
1750.
E L
P O R T A L
D E
B A T E A
.
Topônim prétérit i que solament
podia estar situât per l'actual Serrallo, davall del Castell. Tret del
Ll. «Notes d'Histôria de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la
pàg. 213, diu: «...a la indicacié i el suposat portal de Batea...».
1751.
L A P O R T A D E L
DELME
:deldélme.
Situada a l'edifici de la Preso
davant del carrer d'Horta. Tret del Ll. «Notes d'Histôria de Gandesa»,
del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 72, diu: «...de la porta posterior,
dita del delme...».
1752.
E L
T A N Ç A T
D E L
BARÔ:lotancàtdelbar6.
Situât a la Placeta
de les Escoles. Tret del Ll. «Notes d'Histôria de Gandesa» del Dr. Joan
Bta. Manyà, diu, a la pàg. 273: «...i en la plaça que té un pou davant
de dites cases, hi ha un hort propietat de l'amo de la casa...».
1753.
E L F O R N N O U .
Topônim prétérit, la ubicaciô del quai no co-
neixem. Tret del 11. de T. del R. P. de G. folis preliminars, diu: «...die
13 Januy 1698...per lo arrendament dit del forn nou...».
1754.
L ' H O S T A L
.
Topônim prétérit, la ubicaciô del quai desconei-
xem, encara que cap la possibilitat que fos l'actual Fonda Purna. Tret
del 11. de T., folis preliminars, del R. P. de G., diu: «...die 3mensis Juny
171
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...204
Powered by FlippingBook