Toponimia de Gandesa - page 175

ANTROPONIMIA I HORTS
Cada casa del poble té un hort més gran o més petit i per aixó,
millor que fer un recull d'aquestes petites finques dedicades al cultiu
de verdures per casa, faig a la vegada un recull antroponimie del
moment.
De les cases que tenen horts repetits, solament n'he anotat un. Per
tant, no pretén èsser un recull exhaustiu sino millor una compilació
d'antroponimia. Al final anotaré cases que hom recorda però que han
desaparegut. I d'altres que he trobat registrades als llibres parroquials
o a la bibliografia examinada i que avui no existeixen.
HORTS DE LA GUARDIOLA: órsdelaguardiòlse
1755.
MARGARIT
:margarit.
Dérivât de Margarida. 1756.
P U N T A L :
puntàl. 1757.
GASSO
:gassò.
Era una de les cases més fortes de Gan-
desa durant el segle
XV I I I
i xix. Consulteu, si us plau, la nota del
nom 1992. 1758.
ANTONET
:antónét.
1759.
C U C A L A
:
cucàlae. 1760.
P L E M
:
plèm. 1761.
F A L U G A
:
falûgœ. 1762.
soRET:sórét.
Dérivât de
Soro, que és un cognom ben corrent a Gandesa. 1763.
RONDA
:róndae.
1764.
A L N A L
:
arnàl. Aquesta familia és descendent del famós Joan
Arnal del Pinell. Tret del 11. «Notes d'Història de Gandesa», del
Dr. J. Bta. Manyà, pàg. 161, que diu: «...Setge cinqué...Els defensors
posseien ara el reforç d'un obus i dos canons i el que valia més, un
artiller, Joan Arnal del Pinell, que apuntava i engegava magnifica-
ment...». 1765.
TOPO
:
tòpo. 1766.
QuiMENO:quiméno.
1767.
CA L A -
BRE
: calàbre. Un avantpassat vingué a Gandesa al segle xvn amb les
forces d'ocupació de Calàbria.
173
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...204
Powered by FlippingBook