Toponimia de Gandesa - page 177

Gandesiee domiciliatores...». Aquest nom va deixar de tenir continuació
amb el casament de les dues noies de la casa amb els germans Rafael i
Josep de Tivissa. I d'aquí han nascut els bens coneguts Serrano Sunyer,
un dels quais ha estât Ministre de l'Estat Espanyol, don Ramon Serra-
no Sunyer. 1809.
MARIES:Maries.
1810.
TINENT:tinén.
1811.
CORA-
LET:coralét. 1812. TOTO:tóto. 1813. AMADES:amàdes. 1814. coT:cót.
1815. GÜENI:güéni. Tret del LI. de C. de l'any 1632, diu: «...Josep
Serres del Carrer de la Bassa dit la guany...». 1816.
CIPRIANO:
cipria-
no. 1817.
MASCOTA:
mascotas. Es una persona o cosa que hom consi-
dera que porta sort. 1818. Ros.-rós. 1819. MALRÀs.-malrràs. 1820.
PIQUER:
piqué. 1821.
TRONC:trónc.
1822.
PEIXATERA:
pescatéra;. 1823.
PLÀCIT:
plàcito.
1824.
ABELLER:
abéllé.
1825.
MARÌ:
marino.
1826.
GRIS:
gris. 1827.
CARAFA:carafà.
1828.
PLEM:
plèm. 1829. coTA:còtae.
Dérivât de jota, el ball tipie d'Aragó. 1830.
PALADELLA:
panadélla. Fa-
milia molt import a la comarca i la rama principal s'ha mantingut a
Bot. Aquí a Gandesa coneixem per Ca Paladella els continuadors dels
Vidal. Consulteu, si us plau, el topònim 1798. 1831.
M0ssET
:móssét.
Diminutiu de mosso u obrer de camp d'una casa determinada. 1832.
FANRiGo:fanrigo. Es una casa important emparentada amb els Font.
Tret del 11. de «Notes d'Història de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manyà,
a la pàg. 177, diu: «...alguns dels més ardits lliberals gandesans...capi-
tanejats per Ramon Font (a) Fanrigo...passaren a Mora a defensar
el castell...».
1833. CARXAN0:earxàn0.
1834. GiNÉs:ginàri. Dérivât
del nom castella Jenaro.
1835.
PANXU:
pàntxu.
1836.
GRAVAT:
gra-
bàt. 1837. MENA:mènse. Tret del 11. de C. de l'any 1632, al foli 113,
diu: «...Jusefh Vidal (a) Mena de Jaume...». 1838.
SOLER:
solé. 1839.
CATXAXoc:catxàxòc.
1840.
LLIFONSET:
llifónset. Diminutiu de Ilde-
fons. 1841.
SELLA BLANCA:
séllœ blancaì. 1842.
LINDA:
linda'. Mot cas-
tella que significa dona o cosa bonica. 1843.
MATALAPER:
matselapé.
Vulgarisme per matalasser, home que fa matalassos. 1844.
MARGALL:
margàll. 1845. FORNÓs:fornos. 1846.
CABRERA:
cabrérœ. Cognom d'una
familia important que trobem sovint als documents parroquials dels
segles passats. Consulteu, si us plau, el topònim 323. 1847.
TOPINA:
topinae. Dérivât del femení de tupí. 1848. xAVAL:xabàl. Mot caste-
llà: chaval.
1849.
VENTURA:
béntúrae. Nom diminutiu de Bona-
ventura.
1850. LLARG:llàrc. 1851. «CABALLITOS»:caballitos.
1852.
MARTÍ:
marti. Cognom dels més antics de la vila com es desprèn de la
partida del terme que porta el seu nom i la bassa. 1853.
RIELLO:
riéllo. Cognom i nom de cases molt importants per tota la comarca.
Consulteu, si us plau, el topònim 1512: «El mas de Riello». 1854.
BRiGiDo:brigido. Dérivât de Brigida. 1855. LEONET:léónét. Dérivât
i diminutiu del nom castella Leon. 1856. BATO:bàto. Mot caracteristic
de les comarques de la Terra Alta i Matarranya, que significa malfar-
gat. De la parla de Gandesa ha desaparegut i aviat hom no el sentirà
175
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...204
Powered by FlippingBook