Toponimia de Gandesa - page 178

mes. 1857.
PALAU:
palàu. 1858. sARió:sarió. Dérivât de sàrria i significa
sàrria petita. Noteu, però, que nosaltres el pronunciem amb una sola
r.
1859.
DEL FERRER:
delférré. Tret del 11. de Testaments, el 12 d'octubre
de 1807, del R. P. de G., diu: «...por la otra por la heredad del mas de
Cabrera, por la otra con la heredad de Maijó Vilella, alias el ferré de
defora...». 1860.
TRINI:trini.
Diminutiu de Trinitat. 1861.
NINYO:
ninyo. Mot castella que significa nen. 1862.
SALADO:
salàdo. 1863.
BETzo:bètzo. 1864.
SALTABALCONS:
saltaebalcóns. 1865.
BERTOLO:
bértó-
lo. Dérivât de Bertola. 1866.
INQUISIDOR:
anquisidó. Jutge pertanyent
a un tribunal de la Inquisició. Tret del 11. de Testaments del R. P.
de G., del 6 d'Agost de 1812, diu: «...nombro por Albaceas o exe-
cutores testamentarios a Francisco Solé (dit Inquisidó)...». 1867.
MECA:mèca. Dérivât de mec que significa home sense pél a la cara.
1868.
FAIXA
ROJA-.fàixaeròjas.
1869.
Bisco:bisco.
Bizco en castella sig-
nifica guerxo. 1870.
PANXA CREMADA:
pàntxascremàdœ. 1871.
BAR-
BER:barbé. Nom d'ofici. 1872. INNOCEN-ci:nósséncio. Dérivât d'Inno-
cent. 1873. BARBERÀ:barbera. 1874. DE LA PAu:delapàu. 1875. vi-
VES:bibes. 1876. MONTARDIT:montardit.
1877. CAMPANER:campané.
Nom d'ofici. 1878. coRTiELLA:cortièllae. 1879. xiMo:txitmo. Dérivât
de Joaquim.
HORTS DE LA COMA D'EN POU
1880. JAI:jài. Significa home ancia, veli o avi. «La Fontcalda»
del Dr. J. B. Manyà, a la pàg. 113, diu: «... una calaixera que es con-
serva a câl Jai de Gandesa...». 1881.
PERE
MAio:péremaio.
Nom i cog-
nom. 1882.
MOSSÈN
TOMAS:móssén
tomàs. Capellà que deixà les pro-
pietats seves a una pubilla del poble. 1883. MASER0:masér0. Dérivât
de l'home que vivia al mas. 1884.
FRARET:
flarét. Diminutiu de frare.
1885.
DE L'HOSTAL:
delostal. Propietaris de l'hostal de Manyà. 1886.
FusETA:fusétae. Diminutiu de fus que és un estri que serveix per a filar
a mà. 1887.
PULSERÒ:
pulséro. Dérivât de polsera, que és un ornament
que cobreix el pois. 1888.
BASTINO:
bastino. Dérivât de bastida, que és
ima construcció provisionai de taulons per ajudar a pujar les edifica-
cions. 1889. MIL HOMENS:milhóméns. Dérivât d'home forçut. 1890.
BORRETEs:bórrétes. Venedor de teixits de borreta. 1891. NARCIS:darsis.
Dérivât del nom.
HORTS DE LA CENDROSA
1892.
LA BELLA:
labélla. Dona de excellent preséncia., Consulteu, si
us plau, el topònim 310. 1893. MASOARETA:mascarétae. Dérivât de
màscara, que és una careta de cartó, o cuir emprada durant el Car-
naval.
176
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...204
Powered by FlippingBook