Toponimia de Gandesa - page 181

ANTROPONIMIA TROBADA ALS REGISTRES
PARROQUIALS I BIBLIOGRAFIA
1920.
ABELLER
:abéllé.
Tret del 11. «Notes d'Histôria de Gandesa»,
pàg. 169, del Dr. Joan Bta. Manyà, diu: «...pero alguns prou destacats
com les cases Sunyer, Meix, Mascareta, Abeller...».
1921.
AGUILAR
:aguilà.
T r e t
del llibre de T. del R. T. de G., diu:
«...Miquel Romeu alias Aguilar morí a 1 del mes de Gener del .añy
1644...».
1922.
ART I GUE S
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. G.
de 1632, folis sense numerar, 1801, Pl.
a
Val.
3
, diu: «...Menut, Ostau,
Chiquillo, Bruno Albà, Riello, Pere Albanell, Liori, Bello, Orient,
Lobo, Pere Clement, Fraga, Sanroma, Narcis, Nolla, Pacies, Artigues,
Insana, Olivé, Vilafranca, Cayetano, de Felip, Tobies, Font, Gasó,
Arnau...».
1923.
B A L L E R
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.
de l'any 1632, foli 113, diu: «...Pere Clement baller...».
1924.
BON I CO
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G. de
l'any 1632, foli 124, diu: «...Antoni Alba dit lo Bonico...».
1925.
B R U NO
AL BÀ .
Nom prétérit. Consulteu, si us plau, nota del
renom 1922.
1926.
B E L LO
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, nota del
renom 1922.
1927.
C H E R T A
.
Renom prétérit. Tret de «Historia de los Siete Sitios
de Gandesa», d'A. Magriñá, pàg. 6, diu: «...El no quedar en esta Ciudad
más que cuatro supervivientes que son: Domingo Gasull (a) Trompet,
D. Agustín Alcoverro (a) Cherta...D. José Meix (a) Pantaló...».
1928.
C I U T A D I L L A
.
Renom prétérit. Tret del 11. de Defuncions del
R. P. de G., diu: «...Joseph Roca alias Ciutadilla mori 24 actubre
1677...».
1929.
C A P U T X I
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G. de
l'any 1632, al foli 110, diu: «...Francesch Alba dit lo Capuxi...».
1930.
C E NDRO S A
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.
179
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,...204
Powered by FlippingBook