Toponimia de Gandesa - page 182

de l'any 1632, foli sense numerar, diu: «...de Joan Monpeo dit de la
Sendrosa...».
1931.
CONNA
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G. de
l'any 1632, foli 115 —revers—, diu: «...Antoni Ferre de Salvado dit
Conna...».
1932.
CERVELLON S
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.
1933.
CH I QU I L LO
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, la nota
del nom 1922.
1934.
CAYETANO
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, la nota
del nom 1922.
1935.
COMA
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. de les pàgs. prelimi-
nars, al foli 82, diu: «...Honofre Coma lo dit coma...».
1936.
CAMI SÓ
:
camisón. Tret del 11. de T. del R. P. de G. 16 de
Juny de 1816, diu: «...Yo Agustina Soro consorte de Josef Camisó...».
1937.
CARRERO
:
carréro. Tret del 11. de D. del R. P. de G., diu:
«...Isabet Carrera Vda. de Pastor...mori a 22 octubre 1653...».
1938.
EUFRASI
:aufràssi.
Es un nom que esta al record dels gan-
desans perô el darrer de la nissaga, la Sra. Dolors (la més vella del
poblé —era llavcrs—) morí a la casa de la Placeta de l'Església, entre
l'Abadia i els Porxos. Tret del 11. de T. del R. P. de Vilalba, al 25
d'agost de 1848, diu: «...Nombramos por albaceas ejecutores de esta
nuestra última disposición a nuestro hermano y cuñado respectiva-
mente Francisco Sánchez de Batea y nuestro común hijo Eufracio Fe-
rrer este residente en Gandesa...».
1939.
F L AND I NA
.
Renom prétérit. Tret del 11. de D. del R. P. de G.,
diu: «...Antoni Monpaho alias Flandina de la present villa de Gan-
desa morí...a 16 Abril 1646...».
1940.
FRAGA
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el renom
1922.
1941.
DE F E L I P
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el renom
1922.
. 1942.
GROS S ERRALLER
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. folis pre-
liminars, el 63, diu: «...Jaume Canalda ara dit lo Gros Serralle...».
1943.
GU I L L EMONA
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. dels folis pre-
liminars, el 99, diu: «...Elisabet Anna Vidal dita la Guillemona per
lo Dr. Sunyer...».
1944.
L ' H E R E U
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. dels folis sense
numerar, el 99, diu: «...Miquel Clua de Corbera dit del ereu...».
1945.
LA I NSA
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. dels folis prelimi-
nars, el 87, diu: «...Maria Bernât y Salvado Pons coneges ara la Insa...».
1946.
I N S ANA
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el nom 1922.
1947.
LA I GNAS I A
.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. dels folis pre-
liminars, el 97, diu: «...Joseph Meix dit delaygnacia...».
180
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...204
Powered by FlippingBook