Toponimia de Gandesa - page 183

1948.
J A B A L Í
.
Renom prétérit. Tret del 11. de G. de l'any 1632, al
foli 112, diu: «...Francisco Alba dit jabali...».
1949.
LOBO
:lobo.
Consulteu, si us plau, el nom 1922.
1950.
LIORI
:lléri.
Consulteu, si us plau, el topònim 1687: Ca Lion.
1951.
M I Q U E L O T .
Nom prétérit només recordat per molt poques
persones d'edat avançada. Consulteu, si us plau, el topònim Ca Mi-
quelot, 1697.
1952. MEix:méix. Consulteu, si us plau, el renom 1920.
1953.
MASCARETA
:mascarétae.
Consulteu, si us plau, el renom 1920.
1954.
MU S T A S A P S
.
Renom prétérit. Tret del 11. de «Notes d'Història
de Gandesa» del Dr. Joan B. Manyà, a la pàg. 147, diu: «...Dia de
Tots-sants de l'any 1605, en la sala de les cases consistorials de la uni-
versitat de la vila de Gandesa...Jaume Canalda y Miquel Meix mus-
tasaps Miquel Bonfill...».
1955.
M E N U T
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el re-
nom 1922.
1956.
NO L L A
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el renom 1922.
1957.
NOUENNOU
. Renom prétérit. Tret del 11. de C. de l'any 1632,
folis preliminars, el 94, diu: «...Miquel Çabater alias nouenou...».
1958.
LA N E N A
.
Renom prétérit. Tret del 11. de T. del R. P. de G.,
foli 1, diu: «...nombro heredera universal a mi muy amada hermana
Josefa Serres llamada la nena......
1959.
L A
N E B E N T A D A
.
Renom prétérit. Tret del 11. de Testaments
del dia 25 de Març de 1825, diu: «...Dexo a Manuela Clua dita la
Nebentada...».
1960.
L ' OBRER
.
Renom prétérit.. Tret del 11. de C. del R. P. de G.,
folis preliminars, del 89, diu: «...Salvador Pons y sa muller Mana
Bernât ara Domingo lo Obrer...».
1961.
OL I VÉ
.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el nom 1922.
1962.
O S TAU
.
Cognom ben corrent entre els habitants de Gandesa.
Consulteu, si us plau, el renom 1922.
1963.
P A N T A L Ó
:
pantaló. Renom de familia que ha desaparegut
amb la mort, fa ben poc, deis últims membres. Consulteu, si us plau,
el renom 1927.
1964.
E L P E D RA P I QU E R
.
Renom prétérit. Tret del 11. de D. del R. P.
de G., diu: «...Jan Ferrer dit lo pedra piquer francés mori...a 6 novem-
bre 1654...».
1965.
P E R E
A L B A N E L L .
Nom prétérit. Consulteu, si us plau, el
nom. 1922.
1966.
P E R E
C L E M E N T .
Nom prétérit. Consulteü, si us plau, el
nom. 1922.
1967. PÀciES:fassies. Noteu la transformació del nom. Paries era
un cognom molt corrent entre els nostres habitants durant els se-
gles xv, xvi i xvii. Consulteu, si us plau, el nom 370 i el 1922.
181
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...204
Powered by FlippingBook