Toponimia de Gandesa - page 184

1968.
PAISANET:
paixanét. Tret del llibre de «Poesies Populars
Gandesanes», al prôleg, diu: «L'autor d'ella be prou es conegut per
tôt arreu, i no crec que a Gandesa hi haigi ningu que no conegui a
en Ximet el Paisanet, home, per cert, molt afable, discret i ben
parlat...».
1969.
PORTAI, D'HORTA.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. de R. P.
de G. dels folis preliminars, diu: «...Francesch Pallares dit del Portai
de Orta...».
1970.
EL PIGAT.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.,
dels folis preliminars, al 66, diu: «...Pere Senant hara Donis Senant
son fill y ara Joseph Sabate dit lo Pigat...».
1971.
PASTORET.
Renom prétérit. Tret del 11. de D. del R. P. de G.,
diu: «...Un soldat frances el trobaren mort en casa de Pastoret a 26
Juny 1643. Cuis nomen epatria ignoratur. No rebe sagraments Jo
Dr. Onofre Catala Bor. ...».
1972.
RAFAELA.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.
dels folis preliminars, al 52, diu: «...Francesch Coma alias Rafaela
acte...».
1973.
RAFEL.
Renom prétérit que, per tenir el mateix cognom que
l'anterior, pensem que es tracta de la mateixa familia. Tret del 11. de
D. del R. P. de G., diu: «...Chatorina Zaragosi Vda. de Joseph Coma
alias Rafel mori...primer décembre 1669...».
1974.
ROIG GENDRE.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. de l'any
1632, al foli 108, diu: «...Joseph Batiste dit Roig Gendre...».
1975.
RAMS.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G., dels
folis preliminars, al 83, diu: «...Miquel Joan Sabate dit Rams...».
1976.
DE LA SERRA.
Renom prétérit. Tret del 11. de D. del R. P.
de G., diu: «...Joan de la Serra a 13 de febrer del any 1669 mori de
desgracia passant de la Vall den Blasco ala hermita de la Fontcalda...».
1977.
SANROMÀ.
Renom prétérit. Consulteu, si us plau, el nom
1922.
1978.
SANSÔ.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G. dels
folis preliminars, al foli 113, diu: «...Joseph Vandellos dit Sanso...».
1979.
SODET.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G. de
l'any 1632, foli 36, diu «...Miquel Bes alias Sodet...».
1980. TROMPET:trémpét. Consulteu, si us plau, el nom 1927.
1981. TOBIES:tobies. Consulteu, si us plau, el nom 1922.
1982.
TOSSALET.
Renom prétérit. Tret del 11. de C. dels folis preli-
minars, del R. P. de G., al foli 94, diu: «...Francesch Tomas alias
Tossalet...».
1983.
DE LA TORRE.
Nom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G.,
als folis preliminars, al 76, diu: «...Miquel Jornet de la Torre lo dit...».
1984.
VILAFRANCA:
bilafràncas. Consulteu, si us plau, el nom 1922.
182
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...204
Powered by FlippingBook