Toponimia de Gandesa - page 185

1985. vici. Renom prétérit. Tret del 11. de C. del R. P. de G., dels
folis preliminars, al 105, diu: «...Batiste Jornet dit Visi...».
1986.
D E L E S
V I UDES
.
Renom prétérit. Tret del 11. de T. del R. P. de
G., diu: «...die 30 July 1704... consedeixen a francesch Pallares dit de
les viudes tota aquella eretat plantada de vinya situada en lo terme
de Gandesa a la partida de les comes den Bonet...».
183
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...204
Powered by FlippingBook