Toponimia de Gandesa - page 187

ANTROPONIMIA NO REGISTRADA
1987. AGANXAT:aganxàt. Derivai del cognom Brenxat, vingut de
Vilalba. 1988.
ASCONNENC:
ascónénc. Vingut d'Ascó. 1989.
ARBÉS:
arbés. Derivat del cognom Alvares. 1990.
ABELLERET:
abéllérét. Deri-
vai del nom de casa Abeller en diminutiu. 1991.
BORRASQUER:
borràs-
qué. 1992.
BALBINA:
balbinae. Nom propi. 1993.
BLANCO:
bianco.
Derivat del cognom castellà. 1994. BRULLA:brulla. Femeni del cog-
nom Bruii. 1995.
BENAIGES:benàges.
Cognom. 1996.
BARÒ.
Titol no-
biliari.
1997. CASCARRO:cascàrro.
1998. CADIRETA:cadirétae. Diminu-
tiu de cadira. 1999. cARTERO:cartéro. Nom castellà de carter. 2000.
CARXANO:carxàno.
Derivat de guerxa. 2001.
CARRETER:
carrate. Que
fa carros. 2002. coTÓ:coto. Teixidor de coté. 2003.
CAROTA
:
caròta;.
Carassa grotesca d'una persona. 2004. cosso: còsso. Cognom. 2005.
CADIRER:
cadiré. Que fa cadires. 2006.
CARRASCOT
:carrascòt.
Derivat
de carrasca. 2007.
cuRT0
:curt0.
Cognom. 2008.
CAGAPAELLES:
cagse
paélles. 2009. coLETA:colétae. Derivat de col. 2010.
ESCARDEGAT:
as-
cardagat. 2011.
ESPARTER:aspartero.
Teixidor d'espart. 2012.
ESCO-
PETETA:
ascopetétae. Diminutiu d'escopeta. 2013.
FATARELLUT:fatare-
llut. Despectiu d'un vingut de la Fatarella. 2014. FRANXo:frànxo.
2015.
FREDES:frédes.
Vingut de Fredes. 2016.
FARTDOLLA:
fardòllas.
Menjador d'olla. 2017. FUSETA:fusétae. 2018. GUERXO:gàrtxo. Estrà-
bic. 2019. GRAVET:grabét. De cara gravada per la verola. 2020. GOR-
DA: gòrda. Dona obesa. 2021. GÀBio:gàbio. Derivat de gàbia. 2022.
GANXI:gantxi. Derivat de ganxo. 2023. cusTÓs:gustós. Derivat de gust.
2024.
GALERA:
galerà. Derivat d'una galera. 2025.
GIRONETA:
gironétas.
Diminutiu del cognom Girona. 2026.
LEGIONARIO:
legionàrio. Mot
castellà que significa soldat de la legió. 2027.
LLOBA
: llòbae. Femeni
de llop. 2028. LLOBETA:llobétse. Diminutiu de l'anterior. 2029. LEN-
GUA:léngua. 2030.
LLOPis
:llòpis. Cognom. 2031. MARiET:mariét. De-
rivat masculi del diminutiu de Maria. 2032. MAYOR:maior. Cognom
castellà. 2033. MASD'EN
suNYER
:masdànsunyé. Massover de la parti-
da del nom. 2034.
MANDO
:màndo. Mot castellà que significa cap d'un
185
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...204
Powered by FlippingBook