Toponimia de Gandesa - page 188

cos d'exércit. 2035. MiQUELOrmiquèlo. Augmentatiu de Miquel. 2036.
MACACO:macàco. 2037. MASSETO:masséto. Que procedeix d'un maset.
2038. MAQUIS:maquis. 2039. MORRUT:morrut. Adjectiu de morro.
2040.
MÒNICA:
mònica. Nom propi de dona. 2041.
MAGRE:
màgre. Prim.
2042. MOLLEs:mólles. Plural de molla. 2043. MINGARRA:mingàrra.
Despectiu del nom propi femeni castellà Dominica. 2044.
MINGUILLA:
minguillae. Diminutiu del nom propi femeni castellà Dominica. 2045.
NEGRET:
negrét. Diminutiu de negre. 2046.
NOTARI PASQUALI
notàri
pasquàl. 2047.
NIDO:
nido. Apòcop del nom castellà Bienvenido. 2048.
OLGUES:ólgues. Derivat del nom propi Olga. 2049. PO:pó. Derivat de
por o temor. 2050. PANso:panso. Poe ufà. 2051. PACANO:pacàno. De-
rivat del nom de Paco. 2052.
PATRONILLA:
patrónillas. Patrona jove.
2053. PATRÓ:patro. 2054. POLL:póll. Derivat de Leopold. Consulteu,
el topònim, 6: Coma d'en Pou. 2055. PETENERA:petenérae. 2056. PAI-
SANO:paisàno. Castellanització de paisà. 2057. PEROT:peròt. Augmen-
tatiu de Pere. 2058.
PEÓ:peo.
Obrer no especialitzat. 2059.
PENTI-
NAT:
pentinat. 2060.
PUS-PUS:
pùspus. D'incorrecció a la parla. 2061.
PAJARERO:pajaréro. Forma castellana relativa a l'home que té contac-
tes amb els ocells. 2062. PEixET:péixét. Diminutiu de peix. 2063.
PRIMO:primo. Derivat del prim. 2064. PUTXERO:putxéro. Mot castellà:
puchero. 2065.
PARDO:
pàrdo. Cognom castellà. 2066.
PEU VALENT:
péubalén. 2067.
PEONET:peonét.
Diminutiu de peó. 2068.
REQUETÉ:
requeté. Carli. 2069. RONDA:róndae. Procedent d'aquest poble. 2070.
RICA:ricas. Femeni de ric. 2071. RASPAT:raspàt. Derivat de raspar.
2072.
RoiG:roig.
2073.
SAFRANER:
safrané. Nom d'ofici. 2074.
SECA:
secà. '2075. SASTRET:sastréd. Diminutiu de sastre. 2076. SASTRE:sàs-
tre. Nom d'ofici. 2077.
SISCARRETA:
siscarrétas. Derivat de Francesca.
2078.
SERIO:
sèrio (castellanisme). 2079.
SISTO:
sisto. Derivat de Sixto
(cat. Sixt). 2080. sEGÙ:segu. Cognom. 2081. suRDO:surdo. Del cas-
tellà zurdo (esquerrà). 2082.
TOMASET:
tomasét. Diminutiu de Tomàs.
2083.
TORT:
tórt. 2084.
TORTOSI:
tòrtosi. De Tortosa. 2085.
TOMASÓ:
tómasó. Diminutiu de Tomàs. 2086. TANDERO:tandéro. Forma cas-
tellanitzada de tander. 2087. TOLEDÀ:toledàno. De Toledo. 2088. XE-
RINA:xérinaB.
2090.
xiMO:tximo.
Derivat de Joaquim. 2091.
XOLLAT:
txóllàt. Pelat. 2092. XERO:xéro. Apòcop castellà de lleter. 2093. xè:
xè. Exclamació de la forma dialectal valenciana. 2094.
XUECA:
xuécte.
NOTA. La nostra antroponimia ha tingut sempre tendència a
castellanitzar els noms des del segle xvi fins avui, a part que la nostra
situació geogràfica de frontera amb Aragó ho ha facilitat. Molts cops,
mots ben catalans s'han trasformat dues generacions més tard en
castellans o, millor encara, s'han castellanitzat. Però els de procedència
castellana s'han servat gairabé iguals i, tret d'uns casos comptadissims,
mai s'han catalanitzat. Actualment, des de fa ben poc, la tendència
186
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...204
Powered by FlippingBook