Toponimia de Gandesa - page 189

sembla diferent. La gent prefereix donar noms catalans a llurs fills:
Xavier, Jordi o Margarida mentre que fins els anys seixanta fou molt
corrent emprar noms com «Pedro Mariano» o «Maria de las Mercedes».
Els noms de les cases de Gandesa estàn en procès de perdre's. La
gent, i sobretot els joves que hi ha tenen mes cultura, empren millor
els cognoms que el nom familiar o el renom. Crée, per tant, que aquest
recull antroponimic tindrà dintre d'una trentena d'anys un valor in-
comparablement superior a l'actual.
187
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,...204
Powered by FlippingBook