Toponimia de Gandesa - page 19

CONFIGURACIÓ URBANÌSTICA
FUTURA I ACTUAL
El reducte urbà de Gandesa va estar, fins a darreries del segle pas-
sât, unit amb ponts, de fusta primer i posteriorment de pedra, per a
la seva defensa. Aixô explica, en part, com un nombre tan reduït de
soldats i gent poc experimentada en l'art de la guerra pogueren con-
tenir les tropes regulars del General Cabrera durant dos anys quasi
continuament sense dispesar d'una muralla massa ferma ni massa
alta. Treiem d'«Historia de los Siete Sitios de Gandesa», d'A. Ma-
griñá, a la pàg. 9, el segiient: «... sus fortificaciones eran: un mal cas-
tillo del Señor Feudal de Amposta y una zanja alrededor de la pobla-
ción de seis metros de ancha y cuatro metros de profundidad...» i el
mateix volum, a la pàg. 10, diu: «... Para defender la población, dos
circunstancias la facilitaban: el poderse comunicar todas las casas por
los tejados por medio de arcos que iban de calle a calle, hasta el ex-
tremo de que no había ni una sola calle, ni una sola casa que perma-
neciera aislada... Estos arcos, al final del siglo xix, el Ayuntamiento
los hizo desaparecer todos ...». Tret de «Notes d'Histôria de Gandesa»,
del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 265: «... De Gandesa estant (Datum
Gandesiae) el comte-rei Jaume a Juliol de 1313 concedeix a Bernât
Llorenç, cierge de Gandesa, permis per a posar ponts o perxes de fusta
entre les cases que posseix o edificará dintre el clos de la vila de
Gandesa...».
Seguint la técnica de defensa, el nostre reducte urbà no és qua-
driculat. Es més aviat rodó advertint-se l'eixamplament de diferents
etapes historiques. Per exemple, queden patents dues etapes clares:
al carrer de Santa Anna, des del Portal de Miravet fins a l'actual Plaça
i antiga bassa, i la carretera de Yalència, des del Portal de Corbera,
situât entre casa Franxo i ca les Esquiroles, fins al Cantonet d'en Gin,
a la carretera de Bot.
Actualment s'edifica seguint unes tècniques urbanistiques millors
que les anteriors pero ha mancat, durant els darrers 40 anys, un es-
tríete sentit futurista que hagués évitât de cometre moltissimes barba-
ritats que han destruït una futura configuració de ciutat moderna,
capaç de prevenir els problèmes de circulado d'avui i del dia de demà.
17
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...204
Powered by FlippingBook