Toponimia de Gandesa - page 32

Santa Bàrbara. (Llibre de Testaments n.° 45 del R. P. «... sent deu
lliures ardits a quisquna de elles una vegada solament, enterra, va-
luada per dos experts en la heretat dita castellnou...».) Sembla que
el topònim vulgui referir-se a la zona d'un castell però aquesta hipótesi
sembla bandejada pel fet de no existir cap restes de fortificació i en
canvi fos un cognom gandesà tal com consta al R. Parroquial, al llibre
de Baptismes, el dia 27 de desembre de 1675.
26.
LA PERA JOANA:
lapéraejuànae. Situada entre la Serra de l'Em-
palme, la Serra del terme de Batea, la Serra de Vora-Vall, la Serra de
la Creu de la Saboga i la Serra de la Font de l'Aubà. (Llibre de Cen-
sáis d'Onofre Català de l'any 1632, pàg. 99, «...apres a sensal perlo
preu de una Serra que era déla Morales...».)
27.
VORA-VALL:
bòraeball. Situada entre la Pera-Joana, el Ben-
Hufet de Batea, la Serra del Castell Nou, la Serra de les Puntes i la
Serra de la Creu de la Saboga. El topònim serveix també per la valí
del mateix nom, que és una de les més importants de la Terra Alta.
Neix entre la Serra de la Creu de la Saboga i la de la Pera Joana i
mor al terme de la Pobla al pantà de Faió. Passa pels termes de Gan-
desa, Batea, Vilalba i la Pobla. (R. P. de V. deis A., llibre de Capítols
de l'any 1434, foli'56, diu: «...dos bancals per avall al boravall loqua
afronte...».)
28.
LA VALL DEL
FRARE:laballdelflàre.
Coneguda també per la
Valí de Navarro pels veins de Gandesa i la d'en Blasco pels de Prat
del Comte. Situada entre els massissos de Pàndols i els Volendins, i
el Mas d'en Torner pel nord i el riu Canaletes pel sud. Prop del cap
de la vali hi ha una gran mola de pedra granitica amb la mateixa
forma que un frare pregant de cara al cel. («Notes d'Història de Gan-
desa», del Dr. Joan Bta. Manyà, pàg. 339: «...cai citar la vali que hi
ha damunt de la Fontcalda, a l'altra banda dels estrets, anomenada
aleshores Vali d'en Blasco i després la Vali de Llori...». Llibre de de-
funcions: «...Joan de la Serra a 13 de febrer del any 1669 mori de
desgracia passant de la Vali den Blasco ala hermita de la Fontcalda...»;
• i «La Fontcalda» del Dr. J. B. Manyà, pàg. 9, diu: «...els religiosos
trinitaris, el pastoret de Prat del Comte, el frare de la vali...».)
. 29. EL
TOssAL
-.lotóssal. Situada entre el Corrai d'en Claret, el Mas
de Vidal, el Mas de Xalamera, la Serra del Tossal, el Mas de Dalmau
i el Prat. (Llibre de Capbreus de l'any 1632, pàg. 87: «...y avala viuda
de Joseph Selma per una heretat al tosai acte lo Rr. Vidal dia 7 Mars
1724»; i del mateix llibre pàg. 118: «...hipoteca de una heretat dita
lo tosai de Bonfill...».)
'30
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...204
Powered by FlippingBook