Toponimia de Gandesa - page 54

260 . LA COMA D'EN RELLA DEL GAET:gaét.
261.
LA COMA D'EN RELLA DE LASCOLA:
làscolà.
262.
EL COMÚ D'ANASTASI:
locomudastàssio. Situât a la falda de
Pàndols davant del Mas d'en Torner.
263.
EL COMÚ DEL
XAT0:txàt0. Situât al costat de la carretera de
Tortosa.
264.
EL COMÚ DE PATARRATA:
pataerràtae. Situât a la partida deis
Barrancs de Puig Cavalier.
265.
EL COMÚ DE TROQUILLANO:
tróquillàno. Situât a la Vali del
Frare davall del carni de la Fontcalda.
266.
LA COTA DEL
T0T0:lacòstaedeltót0.
267 . LA COSTA DE L'ALBERT: lalbèr.
268.
LA CAPELLETA DE
suNYER:lacapelletaedesunyé.
269.
EL CORRAL D'EN CLARET DE
VALLS:locorràldanclarétdebàlls.
270.
EL CORRAL D'EN CLARET DE
FANRIGO:defanrrigo.
271.
EL CORRAL D'EN CLARET D'ARNAL:
darnàl.
272.
EL CORRAL D'EN CLARET DE L'ESCALSINER:
délascalsiné.
273.
LA CLOTA DE
VALLS:laclôtœdeballs. Situada a la Serra de la
Creu de la Saboga.
274.
LA CLOTA DE BONASTRE:
debónàstre. Situada a la Serra de la
Santa Barbara.
275.
LA CLOTA DE
suNYER: desunyé. Situada a la Serra de la Creu
de la Saboga.
276.
EL DOMENGE DE
RIELLO:lodoméngederriéllo.
277. EL DOMENGE DE TIMBALES:detimbàles.
278.
EL DOMENGE DE MOSSÈN TOMÀS
: demosséntomàs.
279.
EL DOMENGE DE SANT CRIST:
sàntocristo.
280 . EL DOMENGE DE JARDÍ : j ardí.
281 . EL DOMENGE DE MARIET:ma r i é t.
282.
EL DOMENGE DE VERDALA:
berdàlœ. (El nom Verdala fou molt
corrent fins al segle xix i avui encara es conserva en antroponimia i
toponimia. Llibre de Capbreus, pàg. 25, diu: «Juan de Verdala...».)
283.
LA FAIXA DE
XERTO:lafeixaetxertó. Situada a la Coma d'en
Relia.
284.
LA FONT BALLESTANA DE DALMAU
o
DEL
BARO:lafônballestanœ-
dedaumau.
285.
LA FONT DE L'AUBÀ DE FANRIGO:
lafòndelaubàdefanrrigo.
286.
EL COLL DE LA FONT DEL NINYO:
locòlldelafòndelninyo. Situât
a la partida del mateix nom encara que abans de fraccionar-se entre
germans s'estenia també per la partida de la Plana.
287.
EL FREGINAL DEL GALERA:
lofriginàldelgalérà.
288.
EL FREGINAL DE TOMASET:
tomasét.
289.
EL FREGINAL DEL FRARET:
flarét.
290.
EL FARISTOL DE
MORTALLA:lofaristòldemórtàllae.
52
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...204
Powered by FlippingBook