Toponimia de Gandesa - page 55

291.
ELS GARIDELLS DEL «REINO» : l osga r i dé l l sde l r é i no.
292.
ELS GARIDELLS D'ENRIQUET: d a n r r i qu é t .
293.
ELS GARIDELLS DE L'ABELLER: l abé l l é.
294.
ELS GARIDELLS DEL «CABRERÒ»:delcabréro.
295.
LA GUARDIOLA DE FERRÀs : l agua rd i ò l aede f e r r às.
296.
LA GUARDIOLA DEL «TOLEDANO»:del toledàno.
297.
LA GUARDIOLA DE GASSÒ:gassò.
298.
LA GUARDIOLA DEL PO:PÓ.
299.
LA GUARDIOLA
DEL GORD:gOrt.
300.
LA GUARDIOLA DE SUNYER: s uny é .
301.
LA GUARDIOLA DE LA CABRERA.
Topònim en desus, trobat al
R. P. de G. al L. de T. a la pàg. 40, el dia 23 de desembre de 1782,
i diu: «...y abono en terra a la heretat de la Guardiola del marge de la
Cabrera en amunnd...».
302.
GUARDIOLA DE VERDALA:
bérdàlse.
303.
GUARDIOLA DE MONNER:
monne.
304.
EL GRAU DE
BONASTRE:lograudebónàstre.
305. EL GRAU DE PANTALÒ:pantaló.
306.
EL GRAU DE TIBÀRIA:
tibàriae.
307. EL GRAU DE CATXANC:catxànc.
308.
EL GRAU DE
L'iNQUisiDOR:lanquisidó. Segons es desprèn del
llibre de T. del R. P. G. del 16 de juny de 1812, diu: «...a mi querida
hija Teresa la mitad de la masia que poseo en la partida dicha del
Grau del Inquisidó...».
309. MAS DELLOBETA:masdellobétae. Situada a la Partida del Mas
d'en Grau. Consultades les escriptures d'aquesta finca, cedides gentil-
ment pel Sr. Joaquim Valls i Fontanet, consten els noms de Mas de
la Coverra (Notari Sr. Manuel Ocaña, el 24 de juliol de 1956) i Mas
de la Covena (Notari Sr. Trinitat Ortega, el 16 de febrer de 1952).
Pensem que aquest segón topònim —el primer será una mala còpia—
pot teñir la mateixa arrel que el de la Vali d'en Cubera, donada la
proximitat geogràfica (Consulteu, si us plau, el topònim indicat n.° 93).
310.
MAS DE LA VELLA O
de
L'ABELLA:
delabéllae. S. P. de la Cen-
drosa. Tret del llibre «Historia de los Siete Sitios de Gandesa» del
Sr. A. Magrinyà, a la pàg. 28, diu: «...llegaron al Mas de la Bella...».
311. MASDEMAGÍ:magí. Situat a la P. de la Cendrosa. R. S. C. 282
a nom de Josep Valls Julià.
312.
MAS DE REDÓ:
redó. S. P. de la Cendrosa. Conegut també per
'Barrane de Redó. ««Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim Serres,
pàg. 9, diu: «Si vaig a cagar algun dia cap al Barrane de Redó...».)
313. MAS DE L'EusÈBiA:lausébiae. S. P. de la Costa del Moli.
314.
MAS D'EN VILARDELL.
Finca pretèrita. R. P. de V. al llibre
de l'any 1564, al foli solt abans del numerat per 85, diu: «...a mes li
done hun tros a a la Sera terme de Gandesa ques diu lo mas den
53
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...204
Powered by FlippingBook