Toponimia de Gandesa - page 58

377. LA SERRA DE MOLLES: demólles. S. P. de la Creu de la Saboga.
378. LA SERRA DE MEix:méix. S. P. de la Serra de la Pera Joana.
379.
LA SERRA DE DALMAU:
dàumau. S. P. de la Serra de la Creu
de la Saboga.
380. LA SERRA DE BONASTRE:bonàstre. S. P. de la Serra de la San-
tei Bàbsrs
381.
LA SERRA DEL
pi:délpí. S. P. de la Serra de la Santa Bàrbara.
382.
LA SERRA DE SIMEÓ:
simeó. S. P. de la Vali d'en Cubera.
Coneguda també per la Serra del Tandero.
383.
LA SERRA DE NARCÌS:
déldarsís. S. P. de l'Empalme. Noteu
que Darsís és una deformació dialectal de Narcìs.
384.
LA SERRA DE L'INQUISIDOR:
lanquisidó. S. P. de Vora-Vall.
385.
LA SERRA DE GASPARET:
gasparét. S. P. de la Santa Bàrbara.
386.
LA SERRA DE MASCARETA
:maSCarét8e.
387.
LA SERRA DE LES
MARIES:maríes.
S. P. de l'Empalme. Jun-
tament amb la Serra de Meca formava part de la finca coneguda per
la Serra de Tomaset.
388.
LA SERRA DEL TORT DE
ME T Z I N E S
:
déltòrtdemétzines. S. P. de
Vora-Vall.
389.
LA SERRA DE L'ABELLER:
labéllé. S. P. de la Font de l'Aubà.
390.
LA SERRA DE
VALLS:balls.
S. P. de la Creu de la Saboga.
391.
LA SERRA DE SOLDRÀ:
sóldrà. S. P. de la Santa Bàrbara i co-
neguda avui per la Serra de Mn. Tomàs.
392.
LA SERRA ENCESA.
Finca pretèrita sense poder determinar on
podia estar situada. LI. de T. del R. P. de G., pàg. 32: «...li pugen
llevar la Serra Encesa ab la mitat de la Hisenda...».
393.
LA SERRA DE
VAQUER:debaqué.
S. P. de Vora-Vall.
394. LA SERRA DE coLL:decòll. S. P. de Vora-Vall.
395.
LA SERRA DE VERDALA:
deberdàlss. S. P. de Vora-Vall.
396.
LA SERRA DE MINGUET:
deminguét. S. P. de la Serra de les
Puntes.
397.
LA SERRA DE LLOBA:
dellobae. S. P. de la Pera Joana.
' 398.
LA SERRA DE MONTLLAÓ:
demónllaó. S. P. del Tossal i de
Vora-Vall.
399.
LA: SERRA DEL MANYO:
délmànyo. S. P. de Vora-Vall.
400. LA SERRA DE SAUN: desaún. P. P. de la Serra de les Puntes.
401.
LA SERRA DEL GALERA:
delgalérà. S. P. de la Serra de les
Puntes i Vora-Vall.
402.
LA SERRA DE TIBÀRIA:
detibàriae. S. P. de Vora-Vall.
403.
LA SERRA D'ORIENT:
daurién. S. P. de Vora-Vall.
404.
LA SERRA DE
NAVARRO:denabàrro.
S. P. de la Serra del Tossal.
405.
LA SERRA DEL LLARG:
del llàrc. S. P. de la Santa Bàrbara i
avui coneguda per la Serra de Cucala.
406.
LA SERRA DE
SEGÚ:desegii.
S. P. de l'Empalme.
56
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...204
Powered by FlippingBook